شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۱۲۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود با کاربری مسکونی با شرایط فوق از طریق مزایده به فروش برساند .

فهرست