شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳ شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود با کاربری مسکونی با شرایط فوق از طریق مزایده به فروش برساند .

فهرست