آگهی مزایده

(فروش لوازم اسقاطی)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۵۹۵۴

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

شهرداری فریدونشهر در نظر دارد به استناد  مجوز شماره ۱۸۱/۶ مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ شورای محترم اسلامی لوازم اسقاطی خود را طبق شرایط ذیل به فروش برساند :

 

ردیف نوع جنس تعداد مقدار قیمت پیشنهادی ملاحظات
۱ آهن آلات ۲ تن    
۲ آلومینیم ۲۰۰ کیلو    
۳ پلاستیک      
۴ لاستیک فرسوده      

 

شرایط :

۱-شرکت کنندگان میبایست مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال را به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۹۷۸۰۰۴ شهرداری یا نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیه پیشنهاد خود نمایند. ( وجه مذکور در هر شرایطی  عودت داده نمیشود)

۲-شرکت کنندگان میبایست مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال وجه نقد را به عنوان سپرده به حساب شماره ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰ شهرداری نزد بانک ملی واریز یا معادل آن ضمانتنامه معبر بانکی ارائه نمایند.

توجه در صورت انصراف.برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط در غیر اینصورت مسترد میشود .

۳-پیشنهاد دهندگان میبایست درخواست خودرا دو پاکت جداگانه الف و ب به ترتیب ذیل تا  آخر وقت اداری روز پنج شنبه  مورخه ۱۸/۸/۱۴۰۲ تحویل دبیرخانه شهرداری  نمایند

پاکت الف حاوی ضمانتنامه  بانکی  – پاکت ب  حاوی  قیمت پیشنهادی

۴-پیشنهادات رسیده روز شنبه مورخه ۲۰/۸/۱۴۰۲ در محل شهرداری باز و قرائت خواهدشد

۵-شرکت‌کنندگان میتوانندجهت مشاهده اسقاطیها همه‌روزه‌دروقت اداری به شهرداری مراجعه نمایند

۶-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و ناخوانا یا مبهم باشد ترتیب اثری داده نمیشود

۷-سپرده نفر دوم وسوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقیمانده و چنانچه نفر اول ظرف مدت یک هفته نسبت به خرید اقدام نکند سپرده او به نفع شهرداری ضبط و اسقاطیها به نفردوم  فروخته خواهدشد .

۸-کلیه کسورات قانونی مانند بیمه ، مالیات ، عوارض و غیره بر عهد برنده مزایده خواهد بود.

فهرست