کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. قوانین و مقررات
  4. chevron_right
  5. کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

از انجائیکه شهرداری نهادی عمومی است و جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود لیکن باتوجه به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری نهاده است؛ ضمن واگذاری اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری سیستم های کنترلی و رسیدگی پیش بینی شده است که تحت عنوان کمیسیون ها معرفی می گردند.

 

 

 

شرحی کوتاه از ماده ۷۷ : رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور،دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شوند، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرا ثبت مکلف است برطبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهردرای مبادرت نماید . ملاحظه می شود که باتوجه به اینکه هر شهروندی به نحوی عوارض به شهرداری پرداخت می کند. مثل عوارض نوسازی، عوارض شغلی واقع درحوزه استحفاظی شهر، عوارض نقل و انتقال، عوارض سالیانه اتومبیل عوارض ساخت و سازی و زیربنا و غیره، لزوماً در صورت اعتراض به میزان عوارض به نحوه وصول آن می تواند شکایت خود را به کمیسیون ماده ۷۷ تسلیم نماید. اعضا و هیئت کمیسیون به دعوت شهرداری جهت رسیدگی به اعتراضات تشکیل جلسه داده و در صورت لزوم اعتراض حضوری مودی را نیز استماع و دلایل ابزاری وی را بررسی می نماید.

صلاحیت ذاتی:
کمیسیون ماده ۷۷ درمورد رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و شهرداری صلاحیت ذاتی دارد .

صلاحیت محلی:
صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابعی از قلمروجغرافیایی شهرداری است که درحوزه آن مستقر گردیده است،

آراء کمیسیون ماده ۷۷:
آراء کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا است ، ولی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.

رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ بر دو محور اساسی و مهم استوار است:
اول ، قانونی بودن عوارض مورد مطالبه شهرداری بدین معنی که کمیسیون پس از وصول پرونده با حضور تمامی اعضاء خود تشکیل جلسه داده و اعتراض مودی را از این جهت که آیا قانونا قابل مطالبه می باشد یا خیر مورد رسیدگی قرار می دهد چنانچه دلایلی از ناحیه مودی ابراز شده یا بشود مورد توجه هیئت قرار خواهد گرفت.
دوم ، میزان عوارض مورد مطالبه و مشمول ان درباره مودی است یا میزان عوارض تعیین شده در برگ تشخیص منطبق با ضوابط می باشد یا خیر ؟ پس از طی این مراحل کمیسیون رای خود را صادر می نماید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست