کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چیست؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اطلاع رسانی
  4. chevron_right
  5. کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده ۷۷ چیست؟ ماده ۷۷ قانون شهرداری مقرر می دارد: رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر کنونی) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.

مراجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷:

۱⃣دیوان عدالت اداری (توسط مودیان) اصل ۱۷۳ ق. ا. و ماده ۱۰ ق.د.ع.ا.

۲⃣دادگاه عمومی (توسط شهرداری و دستگاه های دولتی)

در واقع می توان گفت موضوع به اعتبار وضعیت حقوقی شاکی و شخصیت خواهان از حیث وابستگی آن به دولت و یا مصداقی از واحدهای دولتی و نهادهای عمومی، موجب تغییر صلاحیت مرجع عالی قضایی جهت رسیدگی به شکایات از آراء مراجع غیرقضایی خواهد شد.

فهرست