آگهی مناقصه

(پیاده رو سازی مسکن مهر حد فاصل بلوک A3 تا ورودی سالن کوثر)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۲۱۸۳

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

احتراما به استناد مجوز شماره ۶ / ۲۴۰ مورخ ۲۷ / ۱۲ / ۱۴۰۱ شورای اسلامی فریدونشهر این شهرداری در نظر دارد ، اجرای پیاده
رو سازی در مسکن مهر را به صورت پیمانی طبق مشخصات فنی و دستور کار ناظر تا مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳ ریال از محل منابع
داخلی و سایر منابع شهرداری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ ۰۷ / ۰۳ / ۱۴۰۲ لغایت ۱۷ / ۰۳ / ۱۴۰۲ می باشد و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا روز
چهارشنبه مورخ ۱۷ / ۰۳ / ۱۴۰۲ از طریق سامانه ستاد می باشد. اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰ ریال یا واریز مبلغ
مذکور به حساب سپرده شهرداری ) شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰ (جهت شرکت در مزایده الزامی میباشد.

ابراهیم باتوانی –شهردار فریدونشهر

موضوع مناقصه :

پیاده رو سازی مسکن مهر حد فاصل بلوک A3 تا ورودی سالن کوثر

پیمانکاران محترم ضمن مطالعه کامل موارد مندرج در این استعلام نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نمایند . در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در پیشنهاد قیمت هیچ گونه مسئولیتی متوجه این شهرداری نمی باشد.

تعهدات پیمانکار :

 1. تهیه کلیه مصالح مصرفی شامل جدول بتنی پیش ساخته ، کفپوش های بتنی، سیمان ، ماسه بر عهده پیمانکار می باشد.
 2. تخریب هر نوع آسفالت و اساس قیری و هر نوع بتن مسلح و غیر مسلح و جمع آوری هر نوع بلوک فرش ،خاکبرداری و حمل مصالح حاصل از تخریب و خاکبرداری به محل مورد تعین شده توسط شهرداری بر عهده پیمانکار می باشد.
 3. تهیه، حمل و اجرای کفپوش های بتنی به ضخامت ۴ تا ۵ سانتی متر و مساحت ۱۶ دسی متر مربع بر عهده پیمانکار می باشد
 4. تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده و شفته ریزی با خاک مناسب شن دار از خارج از محل با ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در هر متر مکعب با ضخامت ۱۵ سانتی متر ( اختلاط آهک با خاک در خارج از محل باید انجام گردد)
 5. مسئولیت ایمنی کار برعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار در موقع اجرای کار می بایست نسبت به نصب تابلو «کارگران مشغول کارند » و نصب علائم دیگر جهت تأمین ایمنی شهروندان اقدام نماید. و درصورت بروز هرگونه حادثه ای شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار پاسخگوست.
 6. پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز حوادثی که ناشی از قصور پیمانکار می باشد به عهده پیمانکاراست.
 7. پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما را برعهده دارد.
 8. تهیه ماشین آلات و ادوات مطابق با نیاز و اجرای کار و با نظر کارفرما برعهده پیمانکار می باشد.
 9. نگهبانی و حراست از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار برعهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچگونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.
 10. رعایت برنامه زمانبندی ارائه شده توسط کارفرما الزامی و به تشخیص کارفرما تعدادگروه های کاری باید متناسب با نیاز افزایش یابد
 11. پیمانکار موظف به اجرای موضوع قرارداد طبق دستور کار شهرداری است.
 12. تامین سوخت و روغن و … خوروها بر عهده پیمانکار می باشد.
 13. تامین غذا و نیز ایاب و ذهاب راننده کامیون ها بر عهدا پیمانکار می باشد.
 14. چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .
 15. دوره تضمین حسن انجام کار از تاریخ تحویل موقت به مدت ۲ سال می باشد.
 16. شرکت کنندگان پس از برنده شدن می بایست معادل ۱۰ درصد مبلغ کل پیمان نسبت به اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات اقدام نماید.
 17. کارفرما میتواند حداکثر معادل ۲۵ درصد کل پیمان را با نظر دفتر فنی شهرداری از مبلغ پیمان کسر یا اضافه نماید.
 18. هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیری و صورت وضعیت توسط پیمانکار با تایید دفتر فنی پرداخت خواهد شد.
 19. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و ناخوانا یا مبهم باشد ترتیب اثری داده نمی شود.
 20. کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.

قیمت پیشنهادی:

از شرکت / پیمانکار:

با سلام و احترام

بدینوسیله پس از بررسی شرایط عمومی و خصوصی پیوستی و با مطالعه دقیق و بازدید از محل آخرین قیمت پیشنهادی طبق جدول ذیل اعلام و هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نخواهم داشت.روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست