آگهی مزایده

(فروش زمین پلاک شماره ۱-۶۴ واقع در فریدونشهر)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۴۱۶۶

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۱۲۱۸ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ شواری اسلامی شهر در نظر دارد یک پلاک زمین خود باکاربری مسکونی به شرح ذیل رااز طریق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند

محل و قیمت پایه زمین

پلاک شماره ۱-۶۴ واقع در فریدونشهر  – شرق  شهرک امام  به مساحت ۱۳۲ مترمربع  با کاربری مسکونی با قیمت پایه بر اساس  نظر کارشناس رسمی دادگستری هر مترمربع ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

موضوع مناقصه :

فروش زمین پلاک شماره ۵۶ واقع در فریدونشهر

شرایط  مناقصه :

۱-متقاضیان باید مبلغ ۲۲۴.۴۰۰.۰۰۰۰ ریال ( معادل ۵% قیمت پایه ) را بعنوان سپرده  به شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰ شهرداری نزد بانک ملی وایرز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

تبصره : وجه واریزی در صورت انصراف برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط ، در غیر اینصورت عودت خواهد شد .

۲-دریافت سند مالکیت و امتیاز آب ، برق ، گاز و تلفن بر عهده خریدار خواهد بود.

۳-برنده مزایده باید قیمت کل پلاک را نقداً ظرف مدت ۱۰ روز به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۱۹۷۸۰۰۴ شهرداری نزد  بانک ملی واریز نماید.  در غیر اینصورت پلاک مورد نظر به نفر بعدی واگذار خواهد شد .

۴-خریدار باید ظرف مدت یکسال نسبت به دیوار کشی و یا احداث ساختمان اقدام نماید .

۵-متقاضیان می بایست تا تاریخ یک شنبه  مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir  مراجعه و نسبت به ثبت پیشنهادات خود اقدام نمایند

۶-پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ در محل شهرداری باز و قرائت خواهد شد .

۷-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات اختیار کامل خواهد داشت.

۸-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا ، مبهم و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر واصل شوند ترتیب اثری داده نمی شود.

۹-هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود.

۱۰-کروکی و مساحت پلاک به شرح ذیل است.                                                

     روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست