«قوانین شهرداری»

«ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز»

سوال :

۱- آیا برای ورود به زمین محصور نیاز به اجازه رئیس دادگستری است یا خیر؟

۲– آیا مأمورین شهرداری حق تخریب بنای غیر مجاز را دارند یا خیر؟

۳- مأمورین شهرداری چگونه می توانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند؟

🔹 پاسخ 👇

۱- برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است.

۲- شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد.

۳- شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمع آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف، فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوات مذکور، این اموال را به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست