شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۱۳۷۵ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک باب واحد تجاری خود را با کاربری تجاری به شرح فوق از طریق مزایده و شرایط مطروحه به مدت یک سال واگذار نماید .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست