نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره                                                                                ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲  


۱- در تنظیم قراردادهای اجاره، قید مدت اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، در غیر اینصورت برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی قرارداد باطل است.

۲- در هنگام تنظیم قرار‌داد، اشاره کنند که مستاجر حق ندارد مورد اجاره را به صورت کلی یا جزیی به غیر اجاره دهد. اگر شرط عدم حق اجاره به غیر در قرارداد گنجانده نشود، مستاجر برابر قانون، از حق اجاره به غیر برخوردار است.

۳- عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود بنابراین اگر مستاجر بعد از انقضای قرارداد، عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد، باید اجرت‌المثل (خسارت ناشی از استفاده از مال شخص دیگر) به مالک پرداخت کند.

۴- عقد اجاره با فوت هر یک از موجر و مستاجر باطل نمی‌شود. اما در صورتی که موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره باشد و همچنین اگر شرط مباشرت مستاجر در قرارداد قید شده باشد، در اینصورت با فوت هریک از موجر و مستاجر، قرارداد اجاره باطل می‌شود.

۵- شخص ورشکسته مالی، اهلیت تنظیم قرارداد ندارد و لذا نمی‌تواند پس از صدور حکم توقف، مالی را اجاره دهد یا مالی را اجاره کند زیرا اداره اموال چنین شخصی با مدیر تصفیه است. لازم به ذکر است که توقف در ورشکستگی، به معنای حالتی است که تاجر، از تادیه دیون و مطالباتی که بر عهده او است، عاجز و ناتوان می‌شود و بدین ترتیب، ورشکسته می گردد.

۶- قراردادهای عادی اجاره باید به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود و نیز اینکه تاکید شده قرارداد حتما در دو نسخه تهیه شود.


☎️ پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست