نظرات شما (شهروندان گرامی)                                                                                             ۲۱ اسفند ۱۴۰۱  نظرات شما (شهروندان گرامی)در پویش استقبال از بهار …

.

سلام:

یکی ازاساسی ترین امور برای جذب گردشگرفرهنگ سازی برای استفاده بهینه ازفضاهاومراکز تفریحی است. متاسفانه سالیان سال است که مروج ومبلغ وجذب کننده گردش گران هستیم وبرای آن زیرساخت مناسب درنظر نگرفتیم . کشورما بافرهنگ غنی وپوشش انواع فرهنگ وقومیت ها وکشورچهارفصل یکی ازبزرگترین وبالاترین فرهنگ های کشورها رادارامی باشدکه بعلت عدم توجه درست وباروری واحیاءفرهنگ فراموش شده باعث خدشه دارشدن وبهم ریختگی فرهنگی شده ومناطق عظیم گردشگری رابارفتارها غیر اخلاقی موجب بدنمائی این فضاها رافراهم نموده است. انباشت بی رویه موادپلاستیکی وظروف یکبارمصرف طبیعت بکر وزیبارازشت ونازیبا نموده وجالب اینکه همین افکار غلط رابه فرزندان خود هم منتقل نموده وجالب ترآنکه ازهرنوع امربه معروف هم به دیده انتقادوپرخاشگری برخورد می نمائیم چگونه می توان قبول کرد که انسانها برای تمیزی ومرتب بودن خودومسکن ووسایل نقلیه شخصی خودوسواس به خرج می دهیم امابه طبیعت ملی وعمومی که باعث رفاه وآرامش است حاضرنیستیم نگاه عمیقتری وعاقلانه تری راداشته باشیم فضای اندک ومحدودزندگی رابه بهترین نحوممکن پاسداری می کنیم اما به طبیعت وسیع الهی که به مجموعه ای بزرگ وعظیم اجتماع راپوشش می دهدبااغماض وبی تفاوتی وبی خیالی به بدترین شرایط آلوده می کنیم وبازدیگران رامتهم به رعایت نکردن بهداشت می نمائیم. دوست داریم بهترین استفاده راازطبیعت ببریم ولی احترامی وارزشی برای بهره وری دیگران ازاین منابع الهی قائل نیستیم. متولیان فقط درپی کسب منفعت ازاین منابع هستنداما هیچ هزینه بابت آن پرداخت نمی کننداگردرصدی ازمنابع حاصل راصرف زیبا سازی نمائیم وبا اخذخسارت وجریمه ازافراد خاطی مانع گسترش بی رویه فرهنگ بی مولاتی وغیر بهداشتی نمائیم. ماملزم به حفظ این میراث برای آیندگان هستیم وباید قوانین سخت گیرانه تری درمقابل این گونه اقدامات ناشایست تدوین نمائیم که با موعظه وتذکرهیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد. ودرآخرزمینه برچیدن مصارف ظروف یکبار مصرف رافراهم نمائیم تا دراین زمینه ازکشورهای آفریقائی هم عقب ترنمانیم چراکه آنها سالیانه سال است مصرف این ظروف راممنوع کرده اند. به امید تحقق وشکل گیری محیط زیست بدون ظروف پلاستکی ویکبار مصرف.

#: پویش نه به ظروف یکبار مصرف

✍: ح .میرمعنائی

 


☎️ پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست