اخبار شهرداری/                                                                                                                                       ۱۲ فروردین ۱۴۰۳

نشست صمیمانه مهندس باتوانی با هنرمندان شهر فریدونشهر به همراه سرکار خانم استاد غفاری یقین در خانه موزه شهرنشست صمیمانه مهندس باتوانی با هنرمندان شهر فریدونشهر به همراه سرکار خانم استاد غفاری یقین در خانه موزه شهر محل برگزاری نمایشگاه قرآنی (صریر وحی)

در این جلسه مهندس باتوانی با اشاره به اهمیت و نقش آفرینی هنرمندان در ایجاد روحیه نشاط و مشارکت های اجتماعی در عرصه مدیریت شهری افزودند با برگزاری چنین رویدادهایی می توان به شناخت و حضور هنرمندان بینجامد که در نظر داریم با ایجاد تقویم سالیانه فرهنگی اینگونه مشارکت های فرهنگی و اجتماعی را رقم بزنیم.

فهرست