آگهی مناقصه

(اجرای خاکبرداری و دپو مصالح تونان در محدوده جاده سنگ شکن)

شماره ثبت نامه: ۴۰۲/۱۵۰۶

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

احتراما به استناد مجوز شماره ۲۴۰/۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ شورای اسلامی فریدونشهر این شهرداری در نظر دارد ،اجرای خاکبرداری و دپو مصالح تونان در محدوده جاده سنگ شکن  را به صورت پیمانی طبق مشخصات فنی و دستور کار ناظر تا مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل منابع داخلی و سایر منابع شهرداری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ می باشد و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ از طریق سامانه ستاد می باشد. اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا واریز مبلغ مذکور به حساب سپرده شهرداری ( شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰) جهت شرکت در مزایده الزامی میباشد.

                                                                                      ابراهیم باتوانی –شهردار فریدونشهر

موضوع مناقصه :

اجرای خاکبرداری و دپو مصالح و ایمن سازه دیواره

 

تعهدات پیمانکار :

پیمانکارن محترم ضمن مطالعه کامل موارد مندرج در این استعلام نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نمایند . در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در پیشنهاد قیمت هیچ گونه مسئولیتی متوجه این شهرداری نمی باشد.

 1. تامین سوخت و روغن و… بیل مکانیکی بر عهده پیمانکار می باشد.
 2. تامین غذا و نیز ایاب و ذهاب رانندگان بر عهده پیمانکار می باشد.
 3. مالک و راننده دستگاههای موضوع قرارداد در هنگام کار می بایست کلیه مسائل ایمنی را رعایت نموده و چنانچه هرگونه حادثه ای (از جمله خسارات وارده به سایرین و افراد ثالث) رخ دهد شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار پاسخگو میباشد.
 4. کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.
 5. پیمانکار موظف به رعات برنامه و دستورالعمل ابلاغی شهرداری می باشد.
 6. پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز حوادثی که ناشی از قصور پیمانکار می باشد به عهده پیمانکاراست.
 7. پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما را برعهده دارد.
 8. نگهبانی و حراست از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار برعهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچگونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.
 9. مدت زمان اجرای پروژه ۱ ماه می باشد و به تشخیص کارفرما تعدادگروه های کاری باید متناسب با نیاز افزایش یابد.
 10. پیمانکار موظف به اجرای موضوع قرارداد طبق دستور کار شهرداری است.
 11. چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .
 12.  دوره تضمین حسن انجام کار از تاریخ تحویل موقت به مدت یک سال می باشد.
 13. کلیه کسورات قانونی مانند بیمه ، مالیات ، عوارض و غیره از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.
 14. کارفرما میتواند حداکثر معادل ۲۵ درصد کل پیمان را با نظر دفتر فنی شهرداری از مبلغ پیمان کسر یا اضافه نماید.
 15. هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیری و صورت وضعیت توسط پیمانکار با تایید دفتر فنی پرداخت خواهد شد.
 16. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و ناخوانا یا مبهم باشد ترتیب اثری داده نمی شود.
 17. شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
 18. شرکت کنندگان پس از برنده شدن می بایست معادل ۱۰ درصد مبلغ کل پیمان نسبت به اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات اقدام نماید.
 19. نقشه بردار کارفرما با حضور پیمانکار یا نماینده قانونی وی نسبت به برداشت محل مورد نظر جهت محاسبه احجام اقدام می نماید.

قیمت پیشنهادی:

از شرکت / پیمانکار:

با سلام و احترام

بدینوسیله پس از بررسی شرایط عمومی و خصوصی پیوستی و با مطالعه دقیق و بازدید از محل آخرین قیمت پیشنهادی طبق جدول ذیل اعلام و هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نخواهم داشت.

 

ردیف شرح عملیات واحد کار مقدار مبلغ پیشنهادی واحد مبلغ پیشنهادی کل
۱

 

خاکبرداری و دپو مصالح و ایمن سازی دیواره  در محدوده جاده سنگ شکن متر مکعب ۵۰۰۰

در صورت وجود هرگونه اشکال یا سوال با شماره ۰۹۱۳۲۷۱۷۸۳۶ تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت فایل pdf کلیک کنیدروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست