آگهی مناقصه

(نوبت اول_مناقصه بهسازی مسیل ۴۰۰ پلاک و احداث کانال دفع سیلاب)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۳/۱۴۷۹

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

احتراماً این شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۹/۶  مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ شورای اسلامی  شهر فریدونشهر نسبت به بهسازی مسیل ۴۰۰ پلاک و احداث کانال دفع سیلاب طبق مشخصات فنی صادره از  طرف واحد فنی، ناظر پروژه های شهرداری اقدام نماید.

محل و قیمت پایه

بهسازی مسیل ۴۰۰ پلاک و احداث کانال دفع سیلاب بلوار بسیج حد فاصل ترمینال تا کارگاه نیمه مزاحم و احداث کالورت خیابان مفتح و خیابان شهید رفیعی  طبق مشخصات فنی صادره از طرف واحد فنی، ناظر پروژه‌های شهرداری تا مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل اعتبارات منابع داخلی از طریق شرکتهای و اشخاص  واجد شرایط اقدام نماید.

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ می باشد و آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ از طریق سامانه ستاد می باشد .

بدیهی است اوراق رسیده روز شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ گشوده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

لازم به ذکر است پیمانکار میبایست اسناد پاکت های پیشنهادی (الف) و (ب) و (ج) را با امضای الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذای نماید .

 

     ابراهیم باتوانی   

    شهردار فریدونشهر

موضوع مناقصه :

عبارت است از، بهسازی مسیل ۴۰۰ پلاک و احداث کانال دفع سیلاب بلوار بسیج حدد فاصل ترمینال تا کارگاه نیمه مزاحم و احداث کالورت خیابان مفتح و خیابان شهید رفیعی 

شرایط  مناقصه :

۱-واریز مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰شهرداری فریدونشهر نزد بانک ملی و یا ارائه ضمانت بانکی بعنوان سپرده تضمین شرکت در مناقصه با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری فریدونشهر.

۲-شرکت کنندگان می بایست پاکت الف حاوی سپرده یا ضمانتنامه بانکی در مهلت قانونی تصویر آن را در سامانه بارگذاری نمایند.

۳-شرکت کنندگان می بایست اسناد ذیل را تحت عنوان پاکت الف، ب و ج صرفا در سامانه بارگذاری نموده و از ارسال فیزیکی آن به شهرداری خودداری نمایند.

فنی و بازرگانی شامل :

۱-تصویر اساسنامه شرکت

۲-تصویرآگهی تاسیسات شرکت

۳-تصویرآگهی آخرین تغییرات شرکت

۴-فتوکپی گواهی صلاحیت پیمانکاری حداقل یکسال دارای اعتبار باشد.

۵-فتوکپی گواهی مالیات برارزش افزوده

  • اشخاص حقیقی

۱-تصویر مدارک سجلی

تبصره (کل مدارک برابر اصل باشد) و همچنین سوابق اجرائی با ارائه نمودن پیمان‌های منعقده با دستگاه‌های اجرایی که جزء لاینفک این اسناد می باشد در پاکت (ب) در سامانه بارگذاری شود در صورت ناقص بودن مدارک یاد شده امکان بازگشایی پاکت (ج) وجود نخواهد داشت.

۳-۲-پیشنهاد قیمت به همراه کلیه اسناد مناقصه کسانی که در اساسنامه حق امضاء دارند به همراه مهر شرکت (پاکت ب) قرارداد شده و در سامانه بارگذاری شود.

۳-برندگان اول و دوم و سوم که از سوی کمیسیون مناقصه تعیین می‌گردند، در صورتی که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴-به پیشنهاداتی که مخدوش و یا پس از مهلت مقرر به شهرداری تحویل داده شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵-قراردادن هرگونه چک پول یا چک شخصی بعنوان سپرده تضمین شرکت در مناقصه در داخل (پاکت الف) خلاف مقررات بوده و در صورت مشاهده به پیشنهادات فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶-به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه باشد از سوی کمیسیون ترتیب اثر داده نشده و مردود اعلام خواهد شد.

۷-هزینه چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

۸-ارائه ده درصد قیمت کل پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به هنگام انعقاد قرارداد از سوی برنده مناقصه با اعتبار یکساله بنفع شهرداری الزامی می باشد.

۹-مدت اجرای پروژه ۵ ماه شمسی می باشد.

۱۰-دوره تضمین حسن انجام کار از تحویل موقت بمدت ۱۲ ماه شمسی میباشد.

۱۱-دستگاه نظارت دفتر فنی و امور عمرانی شهرداری فریدونشهر می باشد که در طول مدت اجرای عملیات نظارت خواهند داشت و کلیه پرداخت ها با تائید دستگاه نظات فوق صورت خواهد گرفت.

۱۲-کارفرما مکلف است در حد اعتبارات تخصیصی صورت وضعیت پیمانکار را پس از بررسی و تائید دستگاه نظارت کسر کسورات قانونی پرداخت نماید.

۱۳-کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و غیره بعهده پیمانکار می باشد.

۱۴-مهر و امضاء کلیه اسناد مناقصه و ضمیه آن به همراه قیمت پیشنهادی توسط پیمانکار الزامی میباشد.

۱۵-محل اجرای پروژه مسیل ۴۰۰ پلاک شهر فریدونشهر می‌باشد.

۱۶-پیمانکار موظف به رعایت و اجرای کلیه مقررات ایمنی و حفاظتی جهت دستگاه‌ها و پرسنل خود خواهد بود و هرگونه مسئولیت جانی و مالی در این مورد متوجه پیمانکار می باشد. بدیهی است تهیه و تامین کلیه لوازم و وسایل ایمنی و حفاظتی همچنین آموزش لازم متناسب با کار از جمله برای پرسنل به عهده و هزینه وی می باشد و کارفرما هیچ گونه تعهدی دراین رابطه ندارد و همچنین کنترل ترافیک و بستن مسیر با علایم ایمنی جهت انجام عملیات پروژه به عهده پیمانکار می باشد.

۱۷-چنانچه در اثر سهل انگاری پیمانکار و یا عدم اجرای تدابیر حفاظتی زیانی به ابنیه تجهیزات و یا سایر اموال کارفرما و ارگان‌های دیگر و اشخاص ثالث وارد آید، مسئولیت رفع آن طبق نظر کارفرما و دستگاه نظارت بر عهده و هزینه پیمانکار بوده و در صورت قصور پیمانکار جهت رفع خسارت احتمالی وارده کارفرما می تواند خود نسبت به رفع آن اقدام وهزینه آن را با اضافه ۱۵% از مطالبات و یا سپرده های وی کسر نماید.

۱۸-حضور داوطلبان در کمیسیون بازگشایی اسناد مناقصه بلامانع می باشد.

۱۹-شرایط عمومی پیمان و قراردادی که بین طرفین منعقد خواهد شد ملاک عمل خواهد بود.

۲۰-به استناد ماده ۴۴ قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷/۱۱/۰۴ و چنانچه مشخص شود شرکت کنندگان در مناقصه مشمول قانون فوق می باشند سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط و ضرر و زیان و خسارت ناشی از آن اخذ خواهد گردید.

۲۱-به این پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوتی و ضرایب بالاسری و منطقه تعلق نمی گیرد و پیشنهاد دهنده بایستی با در نظر گرفتن این مورد نسبت به پیشنهاد اقدام نماید.

۲۲-ارائه آنالیز بها قیمت پیشنهادی توسط پیمانکار می باشد و بایستی در پاکت (ب) در سامانه بارگذاری گردد.

۲۳-شهرداری می تواند تا میزان ۲۵% از کل قرارداد را کسر و یا به آن اضافه نماید.

۲۴-پیمانکار باید دارای صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی باشد.

۲۵-پیمانکار موظف به معرفی یک نفر مسئول حفاظت فنی با تحصیلات آموزشی مرتبط با اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان باشد.

۲۶-پیمانکار موظف به تشکیل کمیته حفاظت فردی و بهداشتی کار بر اساس آیین نامه های اجرایی اداره کار و رفاه اجتماعی می باشد.

شرایط خصوصی :

۱-پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخص واجد شرایطی را که مورد قبول مهندس ناظر باشد به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی با مسئولیت و نظارت او انجام شود.

۲-پیمانکار موظف است با توجه به پیشرفت فیزیکی هر یک از آیتم ها و واحدهای موضوع پیمان بصورت جداگانه و قبل از شروع عملیات بعدی و به صورت روزانه صورتجلسه آن را تهیه نموده و پس از تائید دستگاه نظارت اقدام به عملیات بعدی نماید. ارسال صورت وضعیت و رسیدگی به آن منوط به ارائه صورتجلسات تنظیمی و گزارشات آزمایشگاهی می باشد.

۳- پیمانکار صعوبت اجرای کار و پراکندگی و سایر شرایط خاص پروژه را در قیمت پیشنهادی خود ملحوظ نموده است.

۴- پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار، زمین‌ها، راه‌ها، تاسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آن‌ها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه‌ها و سرقت و حریق و مانند این‌ها به عمل می‌آورد.

۵- پیمانکار در چار چوب مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار مسئول خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. کارفرما و دستگاه نظارت می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار (به عنوان مثال رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران، قانون کار و تامین اجتماعی و …) دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل‌های یاد شده صادر نمایند. در این حالت پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد.

۶- پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک و تاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید، پیمانکار مسئول جبران آن می‌باشد.

۷- پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات فنی و استانداردهای تعیین شده و با بهترین روش های فنی و تخصصی و به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند انجام دهد و همچنین برای اجرای عملیات موضوع پیمان از مصالح مرغوب و درجه یک و استاندارد مورد قبول دستگاه نظارت و کارفرما استفاده کند.

۸- حمل کلیه مصالح مصرفی بر عهده پیمانکار بوده و بابت حمل هیچ گونه پرداخت اضافی انجام نمی گردد.

۹- سیمان مصرفی مورد استفاده باید از نوع تیپ ۲ ضد سولفات باشد.

۱۰- بتن مورد استفاده باید از نوع آماده یا اختلاط در محل با دستگاه خلاطه انجام گردد. اختلاط با دست یا با هر نوع وسیله مکانیکی مجاز نمی باشد و در صورت اجرا هیچ گونه پرداختی توسط کارفرما انجام نمی گردد.

۱۱- مقاومت بتن مصرفی جهت اجرای دیوار سنگی ۲۱ مگاپاسکال در نظر گرفته شده است که حین اجرای کار نمونه آزمایش از بتن مصرفی انجام می گردد.رعایت کلیه موارد نشریه ۵۵ و نشریه ۹۰ الزامی است.

۱۲-رعایت موارد ایمنی و نصب تابلوهای هشدار دهنده در محل‌های ایجاد خطر مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران و قانون کار در کارگاه به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد و کارفرما به موجب این قرارداد کلیه مسئولیت های خود ناشی از کار را به پیمانکار واگذار مینماید.

۱۳-ساعت کار پیمانکار طبق نظر کارفرما تعیین می گردد و در صورت ضرورت و فوریت کار پیمانکار موظف است تا زمانی که کارفرما اعلام نماید حضور داشته و نسبت به اتمام کار اقدام نماید.

۱۴- پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی، مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار است در هر صورت پاسخگویی به دعاوی مطروحه در این خصوص متوجه پیمانکار می‌باشد.

۱۵- وقوع هرگونه حادثه چه در ساعت کار و چه در ساعات غیرکاری ناشی از قصور پیمانکار به عهده وی   می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۶-کلیه کسورات قانونی که به نحوی از انحاء به این قرارداد تعلق می‌گیرد مجزا و کلا به عهده پیمانکار می‌باشد. مالیات بر ارزش افزوده پس از انجام کار در صورت ارائه گواهینامه ارزش افزوده توسط کارفرما پرداخت خواهد شد. لذا به هیچ وجه در قیمت پیشنهادی ارزش افزوده منظور نگردد.

۱۷-پیمانکار حق بکارگیری اتباع بیگانه و غیر مجاز و فاقد پروانه کار را ندارد.

۱۸- پیمانکار ملزم به رعایت قانون کار و تامین اجتماعی برای پرسنل خود می‌باشد. در هر صورت پاسخگویی به دعاوی مطروحه دراین خصوص متوجه پیمانکار می باشد.

۱۹- پیمانکار متعهد است کلیه کارهای ابلاغی را بررسی نموده و چنانچه مشکل فنی یا قانونی جهت اجرا دارد، آن را حداکثر مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ به اطلاع کارفرما و دستگاه نظارت برساند. چنانچه بر اثر عدم رعایت این بند مشکلی متوجه کارفرما شود. کلیه خسارت به عهده پیمانکار بوده و در صورت انتزاع پروژه کارفرما مختار است، تا ۱۰% مبلغ پروژه را به عنوان خسارت از پیمانکار کسر نماید.

۲۰- مقطع عرضی دیواره سنگی به صورت نمایش داده شده در تصویر می باشد:

برگه پیشنهاد قیت:

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی و پذیرش تعهد و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت درمناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای موردمناقصه پیشنهاد می نمایم که :

۱-عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسنادو مدارک مناقصه و پیمان طبق جدول ذیل اعلام مینمایم.

۲-چنانچه این پیشهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهدمی نمایم که :

الف- اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به عنوان مناقصه (باستثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم.

ب-ظرف مدت مقرردر پیمان ، ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع بکار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

۳-تائید می نمایم که ضمائم اسناد مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد می شود.

۴-اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گذار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد.

۵-تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد ، تضمین موضوع بند یک دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.

ردیف شرح واحد مقدار بهای واحد(ریال) جمع کل(ریال)
۱ تهیه مصالح و بنایی با سنگ قواره و ملات ماسه سیمان با مقاومت مشخص شده و مطابق مقطع عرضی نمایش داده شده در توضیحات و نماسازی به شکل موزاییکی یک طرف بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ یک طرف شامل (تهیه،خاکبرداری و حمل مصالح حاصل از خابرداری به محل مشخص شده توسط شده رداری، حمل سنگ و اجرای دیوارسنگی با سنگ و بندکشی مربوطه) مترمکعب ۴۰۰    
۲ تهیه و اجرای جدول گذاری جهت هدایت سیلاب دوطرفه شامل (خاکبرداری و تخریب  ، جمع آوری سنگ ها، حمل مواد حاصل از عملیات خاکی و تخریب  به محل مشخص شده، تسطیح کف کانال خاکبرداری شده ، اجرای بتن مگر با عیار ۳۵۰ کیلوگرم در هر متر مکعب جهت زیر جدول ، نصب جداول پیش ساخته بتنی به ارتفاع ۳۵ سانتی متر سمت سواره رو ، جدول به ارتفاع ۴۵ سانتی متر با عرض ۱۵ سانتی متر سمت پیاده رو با مقاومت فشاری استوانه ای ۲۴ مگا پاسکال ، قالب بندی و بتن ریزی ماهیچه و که به ارتفاع ۲۰ سانتی متر و لیسه ای کردن بتن کف جداول مترطول ۶۰۰    
۳ تهیه اجرای جدولگذاری جهت هدایت سیلاب شامل مراحل (تهیه و حمل جداول بتنی ، پی کنی با هر وسیله مکانیکی یا به صورت دستی، اجرای بتن مگر با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب، نصب جدول پرسی با ارتفاع ۳۵ سانتی متر ،   قالب بندی و بتن ریزی ماهیچه اطراف جداول خاکبرداری شده با مقاومت فشاری ۲۴ مگا پاسکال متر طول ۱۰۰    
۴ تهیه و اجرای کالورت جهت هدایت سیلاب  با دهانه ۸۰ سانتیمتر مطابق نقشه  شامل ( کاتر زنی ، خاکبرداری و تخریب  ، جمع آوری سنگ ها، حمل مواد حاصل از عملیات خاکی و تخریب  به محل مشخص شده، تسطیح کف کانال خاکبرداری شده ، اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در هر متر مکعب ، اجرای کالوت مطابق نقشه متر طول ۴۲    
۵ تهیه و اجرای کالورت جهت هدایت سیلاب  با دهانه ۲۰۰ سانتیمتر مطابق نقشه  شامل ( کاتر زنی ، خاکبرداری و تخریب  ، جمع آوری سنگ ها، حمل مواد حاصل از عملیات خاکی و تخریب  به محل مشخص شده، تسطیح کف کانال خاکبرداری شده ، اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در هر متر مکعب اجرای پل با دهانه دو متر مطابق نقشه مترطول ۳    
جمع کل  

 

تاریخ : ………………………              نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

 

دانلود فایل مناقصهروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست