آگهی مناقصه

(نوبت اول_مناقصه احداث میدان ورودی شرقی )

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۳/۱۶۲۲

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

احتراماً این شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۹/۶  مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ شورای اسلامی  شهر فریدونشهر نسبت به احداث میدان ورودی شرقی   طبق مشخصات فنی صادره از  طرف واحد فنی، ناظر پروژه های شهرداری اقدام نماید.

محل و قیمت پایه

احداث میدان ورودی شرقی طبق مشخصات فنی صادره از طرف واحد فنی، ناظر پروژه‌های شهرداری تا مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل اعتبارات منابع داخلی از طریق شرکتهای و اشخاص  واجد شرایط اقدام نماید.

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ می باشد و آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ از طریق سامانه ستاد می باشد .

بدیهی است اوراق رسیده روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ گشوده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

لازم به ذکر است پیمانکار میبایست اسناد پاکت های پیشنهادی (الف) و (ب) را با امضای الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذای نماید .

 

     ابراهیم باتوانی   

    شهردار فریدونشهر

موضوع مناقصه :

عبارت است از، تکمیل احداث میدان ورودی شرقی

شرایط  مناقصه :

۱-واریز مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰شهرداری فریدونشهر نزد بانک ملی و یا ارائه ضمانت بانکی بعنوان سپرده تضمین شرکت درمناقصه با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری فریدونشهر.

۲-شرکت کنندگان می بایست پاکت الف حاوی سپرده یا ضمانتنامه  بانکی در مهلت قانونی تصویر آن را در سامانه بارگذاری نمایند.

۳-شرکت کنندگان می بایست اسناد ذیل را تحت عنوان پاکت ب صرفا در سامانه بارگذاری نموده و از ارسال فیزیکی آن به شهرداری خودداری نمایند.

فنی و بازرگانی شامل :

اشخاص حقوقی

۱-تصویر اساسنامه شرکت

۲-تصویرآگهی تاسیسات شرکت

۳-تصویرآگهی آخرین تغییرات شرکت

۴-فتوکپی گواهی مالیات برارزش افزوده

اشخاص حقیقی

۱-تصویر مدارک سجلی

تبصره ( کل مدارک برابر اصل باشد) و همچنین سوابق اجرائی با ارائه نمودن پیمان های منعقده با دستگاه های اجرایی که جزء لاینفک این اسناد می باشد در پاکت ب در سامانه بارگذاری شود در صورت ناقص بودن مدارک یاد شده امکان بازگشایی پاکت (ج) وجود نخواهد داشت.

۳-۲-پیشنهاد قیمت به همراه کلیه اسناد مناقصه کسانی که در اساسنامه حق امضاء دارند به همراه مهر شرکت( پاکت ب) قرارداد شده و در سامانه بارگذاری شود.

۳-برندگان اول و دوم و سوم که از سوی کمیسیون مناقصه تعیین می گردند . در صورتی که ظرف مدت ده روزاز تاریخ ابلاغ نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند،سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴-به پیشنهاداتی که مخدوش ویا پس ازمهلت مقرر به شهرداری تحویل داده شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵-قراردادن هرگونه چک پول یا چک شخصی بعنوان سپرده تضمین شرکت در مناقصه در داخل (پاکت الف) خلاف مقررات بوده و درصورت مشاهده به پیشنهادات فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶-به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه باشد از سوی کمیسیون ترتیب اثر داده نشده و مردود اعلام خواهد شد.

۷-هزینه چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

۸-ارائه ده درصد قیمت کل پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به هنگام انعقاد قرارداد از سوی برنده مناقصه با اعتبار یکساله بنفع شهرداری الزامی می باشد.

۹-مدت اجرای پروژه ۵ ماه شمسی می باشد.

۱۰-دوره تضمین حسن انجام کار از تحویل موقت بمدت ۱۲ ماه شمسی میباشد.

۱۱-دستگاه نظارت دفتر فنی و امورعمرانی شهرداری فریدونشهر می باشد که در طول مدت اجرای عملیات  نظارت خواهند داشت و کلیه پرداخت ها با تائید دستگاه نظات فوق صورت خواهد گرفت .

۱۲-کارفرما مکلف است در حد اعتبارات تخصیصی صورت وضعیت پیمانکار را پس از بررسی و تائید دستگاه  نظارت کسر کسورات قانونی پرداخت نماید.

۱۳-کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و غیره  بعهده پیمانکار می باشد.

۱۴-مهر وامضاء کلیه اسناد مناقصه و ضمیه آن به همراه قیمت پیشنهادی توسط پیمانکار الزامی میباشد.

۱۵-محل اجرای پروژه معابر سطح شهر فریدونشهر میباشد.

۱۶-پیمانکار موظف به رعایت و اجرای کلیه مقررات ایمنی و حفاظتی جهت دستگاهها و پرسنل خود خواهد بود و هرگونه مسئولیت جانی و مالی در این مورد متوجه پیمانکار می باشد. بدیهی است تهیه و تامین کلیه لوازم و وسایل ایمنی و حفاظتی همچنین آموزش لازم متناسب با کار از جمله برای پرسنل به عهده و هزینه وی می باشد و کارفرما هیچ گونه تعهدی دراین رابطه ندارد و همچنین کنترل ترافیک و بستن مسیر با علایم  ایمنی جهت انجام عملیات پروژه به عهده پیمانکار می باشد.

۱۷-چنانچه در اثر سهل انگاری پیمانکار و یا عدم اجرای تدابیر حفاظتی زیانی به ابنیه تجهیزات و یا سایر اموال کارفرما و ارگانهای دیگر و اشخاص ثالث وارد آید ، مسئولیت رفع آن طبق نظر کارفرما و دستگاه  نظارت بر عهده و هزینه پیمانکار بوده و در صورت قصور پیمانکار جهت رفع خسارت احتمالی وارده کارفرما  می تواند خود نسبت به رفع آن اقدام وهزینه آن رابا اضافه ۱۵% از مطالبات و یا سپرده های وی کسر نماید.

۱-حضور داوطلبان در کمیسیون بازگشایی اسناد مناقصه بلامانع می باشد.

۱۹-به استناد ماده ۴۴ قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷/۱۱/۰۴ و چنانچه مشخص شود  شرکت کنندگان  در مناقصه  مشمول قانون فوق می باشند سپرده شرکت در مناقصه  ایشان به نفع شهرداری ضبط و ضرر و زیان و خسارت ناشی از آن اخذ خواهد گردید.

۲۰-به این پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوتی و ضرایب بالاسری و منطقه تعلق نمی گیرد و پیشنهاد دهنده بایستی با در نظر گرفتن این مورد نسبت به پیشنهاد اقدام نماید.

۲۱-ارائه آنالیز بها قیمت پیشنهادی توسط پیمانکارمی باشد و بایستی در پاکت (ب) در سامانه بارگذاری گردد.

۲۲-شهرداری می تواند تا میزان ۲۵% از  کل قرارداد را کسر و یا به آن اضافه نماید.

۲۳-پیمانکار باید دارای صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی باشد.

۲۴-پیمانکار موظف به معرفی یک نفر مسئول حفاظت فنی با تحصیلات آموزشی مرتبط با اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان باشد.

۲۵-پیمانکار موظف به تشکیل کمیته حفاظت فردی و بهداشتی کار بر اساس آیین نامه های اجرای اداره کار و رفاه  اجتماعی می باشد.

شرایط خصوصی :

۱-پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخص واجد شرایطی را که مورد قبول مهندس ناظر باشد به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه  باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشدو عملیات اجرایی با مسئولیت و نظارت او انجام شود.

۲-پیمانکار موظف است با توجه به پیشرفت فیزیکی هر یک از آیتم ها و واحدهای موضوع پیمان بصورت  جداگانه و قبل از شروع عملیات بعدی و به صورت روزانه صورتجلسه آن را تهیه  نموده و پس از تائید دستگاه نظات اقدام به عملیات بعدی نماید. ارسال صورت وضعیت و رسیدگی به آن منوط به ارائه صورتجلسات تنظیمی و گزارشات آزمایشگاهی می باشد.

۳- پیمانکار صعوبت اجرای کار و پراکندگی و سایر شرایط خاص پروژه را در قیمت پیشنهادی خود ملحوظ نموده است.

۴- پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان مسئول حفظ و نگهداری  کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار، زمینها، راهها، تاسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها به عمل می آورد.

۵- پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار مسئول خسارتهای وارد شده  به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. کارفرما و دستگاه نظارت می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت  کار (به عنوان مثال رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران ، قانون کار و تامین اجتماعی و… ) دستور  توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاد شده صادر نمایند. در این حالت پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد.

۶- پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب  به املاک مجاور اتحاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک و تاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید، پیمانکار مسئول جبران آن می باشد.

۷- پیمانکارمتعهد است کلیه عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات فنی و استانداردهای تعیین شده و با بهترین روش های فنی و تخصصی و به وسیله  افرادی که  در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند انجام دهد و همچنین برای اجرای عملیات موضوع پیمان از مصالح مرغوب و درجه یک و استاندارد مورد قبول  دستگاه نظارت و کارفرما استفاده کند.

۸-رعایت موارد ایمنی و نصب تابلوهای هشدار دهنده در محلهای ایجاد خطر مطابق با مبحث ۱۲ مقررات  ملی ساختمانی ایران و قانون کار درکارگاه به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و کارفرما  به موجب این قرارداد کلیه مسئولیت های خود ناشی از کار را به پیمانکار واگذار مینماید.

۹-ساعت کار پیمانکار طبق نظر کارفرما تعیین می گردد و درصورت ضرورت و فوریت کار پیمانکار موظف است تا زمانی که کارفرما اعلام نماید حضورداشته و نسبت به اتمام کار اقدام نماید.

۱۰- پیمانکارموظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی ، مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار است در هر صورت پاسخگویی به دعاوی مطروحه در این خصوص متوجه پیمانکار می باشد.

۱۱-وقوع هرگونه حادثه چه در ساعت کار و چه در ساعات غیرکاری ناشی از قصور پیمانکار به عهده وی     می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۲-کلیه کسورات قانونی که به نحوی از انحاء به این قرارداد تعلق میگیرد جزا و کلا به عهده پیمانکار      می باشد. مالیات بر ارزش افزوده پس از انجام کار در صورت ارائه گواهینامه ارزش افزوده توسط کارفرما  پرداخت خواهد شد. لذا به هیچ وجه در قیمت پیشنهادی ارزش افزوده منظور نگردد.

۱۳-پیمانکار حق بکارگیری اتباع بیگانه و غیر مجاز و فاقد پروانه کار را ندارد.

۱۴- پیمانکار ملزم به رعایت قانون کار و تامین اجتماعی برای پرسنل خود میباشد . درهر صورت پاسخگویی به دعاوی مطروحه دراین خصوص متوجه پیمانکار می باشد.

۱۵- پیمانکار متعهد است کلیه کارهای ابلاغی را بررسی نموده و چنانچه مشکل فنی یا قانونی جهت اجرا دارد ، آنرا حداکثر مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ به اطلاع کارفرما و دستگاه نظارت برساند. چنانچه براثر عدم  رعایت این بند مشکلی متوجه کارفرا شود . کلیه خسارت به عهده پیمانکار بوده و در صورت انتزاع پروژه کارفرما مختار است ، تا ۱۰% مبلغ پروژه را به عنوان خسارت از پیمانکار کسر نماید.

مشخصات فنی :

  • تهیه کلیه مصالح مصرفی شامل جدول بتنی پیش ساخته ، سیمان ، ماسه بر عهده پیمانکار می باشد.
  • خاکبرداری و حمل تا ۱۰ کیلومتر محل اجرای جداول بتنی بایستی توسط پیمانکار انجام گردد.
  • تخریب و جمع آوری و حمل سنگ های تخریب شده و مواد حاصل از عملیات خاکی به محل مشخص شده توسط شهرداری.
  • تسطیح کف کانال خاکبرداری شده.
  • اجرای بتن زیر جداول با بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با ١۵٠کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن
  • تهیه و نصب جداول بتنی با مقاومت فشاری استوانه ای ۲۴ مگا پاسکال.
  • اجرای بند کشی و بتن ریزی ماهیچه جداول بتنی با بتن با مقاومت فشاری ۲۵۰ مگا پاسکال
  • اجرای دال با بتن با مقاومت فشاری ۲۵۰ مگا پاسکال
  • کلیه بتن ریزی ها به صورت بتن آماده یا اختلاط با دستگاه بتونیر. در غیر این صورت هیچ گونه پرداختی توسط کارفرما انجام نمی گردد.

برگه پیشنهاد قیت:

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی و پذیرش تعهد و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت درمناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات  فنی عمومی ، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی فهرست مقادیر و قیمت های  برآوردی کار ، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی  تمامی مدارک و  اسناد مناقصه پس از  بازدید کامل از  محل کار و با اطلاع از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای موردمناقصه پیشنهاد می نمایم که :

۱-عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسنادو مدارک مناقصه و پیمان طبق جدول ذیل اعلام مینمایم.

۲-چنانچه این پیشهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهدمی نمایم که :

الف- اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه  تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به عنوان مناقصه (باستثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم.

ب-ظرف مدت مقرردر پیمان ، ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع بکار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

۳-تائید می نمایم که ضمائم اسناد مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد می شود.

۴-اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گذار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد.

۵-تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای  تعهد ، تضمین موضوع بند یک دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.

 

ردیف شرح واحد مقدار بهای واحد (ریال) جمع کل (ریال)
۱ تهیه و اجرای جدول گذاری دوطرفه شامل (خاکبرداری و تخریب  ، جمع آوری سنگ ها، حمل مواد حاصل از عملیات خاکی و تخریب  به محل مشخص شده، تسطیح کف کانال خاکبرداری شده ، اجرای بتن مگر با عیار ۳۵۰ کیلوگرم در هر متر مکعب جهت زیر جدول ، نصب جداول پیش ساخته بتنی به ارتفاع ۳۵ سانتی متر سمت سواره رو ، جدول به ارتفاع ۴۵ سانتی متر با عرض ۱۵ سانتی متر سمت پیاده رو با مقاومت فشاری استوانه ای ۲۴ مگا پاسکال ، قالب بندی و بتن ریزی ماهیچه و که به ارتفاع ۲۰ سانتی متر و لیسه ای کردن بتن کف جداول متر طول ۱۲۵

 

 

   
۲ تهیه اجرای جدولگذاری شامل مراحل (تهیه و حمل جداول بتنی ، پی کنی با هر وسیله مکانیکی یا به صورت دستی، اجرای بتن مگر با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب، نصب جدول پرسی با ارتفاع ۴۵ سانتی متر ،   قالب بندی و بتن ریزی ماهیچه اطراف جداول خاکبرداری شده با مقاومت فشاری ۲۴ مگا پاسکال مترطول ۷۰۰    
۳ اجرای کانیو گذاری شامل (تهیه و حمل کانیو  بتنی، پی کنی با هر وسیله مکانیکی یا به صورت دستی ، اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در هر متر مکعب ) متر طول ۳۵۵    
۴ اجرای دال بتنی مطابق نقشه شامل ( قالب بندی ، آرماتور بندی، بتن ریزی با مقاومت فشاری ۲۵ مگا پاسکال) مترطول ۱۲۰  
جمع کل  

 

 

تاریخ : ………………………              نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست