معرفی شهرداران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. معرفی شهرداران

شهردار فعلی ....... : مهندس............

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱مهندس……….. در تاریخ ../../.. با رای اکثریت شورای اسلامی شهر به عنوان شهردار شهر انتخاب شد.

تاریخ انتصاب:
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ .…………………
سوابق تحصیلی:
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱………………………….
سوابق اجرائی:
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱……………………………………….
null

فهرست