شهرداری فریدونشهر در نظر دارد با استناد مجوز شماره ۱۶/۶ شورای محترم اسلامی فریدونشهر یک باب ساختمان خود با کاربری تجاری ( قابلت تبدیل به نمایشگاه و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای )از طریق مزایده و طبق شرایط مطروحه به مدت یک سال بصورت اجاره واگذار نماید .

فهرست