شهرداری فریدونشهر در نظر دارد با استناد مجوز شماره ۳۲ شورای محترم اسلامی فریدونشهر یک دستگاه خودرو با مشخصات فوق از طریق مزایده و طبق شرایط مندرج به فروش رساند .

فهرست