اخبار شهرداری/ مراسم غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدا به مناسبت آغاز هفته دولتاز فریدونشهر                     ۰۴ شهریور۱۴۰۲

مراسم غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدا به مناسبت آغاز هفته دولتفهرست