مراسم عروسی در فریدونشهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آئین های اجتمایی
  4. chevron_right
  5. مراسم عروسی در فریدونشهر

گرجیان فریدون شهر که در منطقه کوهستانی زاگرس قرار گرفته اند، بیشتر عروسیهای آنها در پاییز و زمستان انجام می شد در توسخلیها یا خانه ها در کنار منقل های آتش می نشستند و عروسی بپا می شد رقص وپایکوبی انجام می گرفت استیز ناقارا یا ساز ودهل سازی بود که می نواختند .مردم در وسط به پایکوبی می پرداختند یک بازی زیبایی برای سرگرمی مهمانها انجام می شد و آن به این صورت بود که جوانها از روزنه ای در بالای سقف خانه با سرعت به پایین می آمدند ودوباره این کار را تکرار می کردند که هر کس بیشتر وسریع تر آن را انجام می داد سرکرده بود. عروسی معمولا سه تا هفت شب برگزار می شد.

رسم آماده باش برای عروسی در فریدونشهر انجام می شد از روز قبل دیگها را از خانه های اطراف جمع می کردند و آن را در عصر عروسی روی هیزم می گذاشتند و با آیین خاصی آتش را می افروختند و همزمان عروسی شروع می شد و دهل زن ها می نواختند.

در پایان شب لباس داماد را می پوشاندند به همراه رقص وپایکوبی و در شب دوم هم داماد را به همراه دهل و پایکوبی به حمام می بردند و حنا بندان می کنند غذاهای عروسی معمولا آبگوشتی بود که از ذبح گاو یا گوسفند درست می شد .عروس را با پای پیاده به خانه بخت می بردند وکسی زودتر به خانه آنها می رفت و نامش پیش پا بود و اطلاع می داد و نیز چند تیر شلیک می شد که خانواده عروس از آمدن آنها آگاه شوند عروس را به خانه داماد می بردند و دستش را در دست محرمی می گذاشتند و شمشیری در دست آدم دامادها پذیرایی از خانواده عروس و داماد جدا گانه انجام می شد و در آخر سینی نقل و شیرینی می چرخاندند.در سینی مردم هدایای خود را می ریختند.

فهرست