شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره۱۲۵۸ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود را با کاربری مسکونی به شرح فوق از طریق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست