آگهی مناقصه

(نوبت اول_عملیات بارگیری و حمل و  شستن ماسه خط ماسه شور در مجتمع تولیدمصالح شهرداری فریدونشهر

)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۳/۱۶۶۵

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

احتراما به استناد مجوز شماره  ۳۰۲  مورخ  ۱۴۰۳/۰۱/۰۸  شورای اسلامی فریدونشهر این شهرداری در نظر دارد ، عملیات بارگیری و حمل و  شستن ماسه خط ماسه شور در مجتمع تولیدمصالح شهرداری فریدونشهر را به صورت پیمانی طبق مشخصات فنی و دستور کار ناظر تا مبلغ  ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل منابع داخلی و سایر منابع شهرداری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

محل و قیمت پایه

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ  ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ می باشد و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ از طریق سامانه ستاد می باشد.  اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا واریز مبلغ مذکور به حساب سپرده شهرداری ( شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰) جهت شرکت در مزایده الزامی میباشد.

محل : فریدونشهر – خیابان ۲۲ بهمن – معدن چشمه لاکپشتی شهرداری فریدونشهر

 

     ابراهیم باتوانی   

    شهردار فریدونشهر

موضوع مناقصه :

عملیات بارگیری و حمل و  شستن ماسه خط ماسه شور در مجتمع تولیدمصالح شهرداری فریدونشهر

 

شرایط  مناقصه :

پیمانکارن محترم ضمن مطالعه کامل موارد مندرج در این استعلام نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نمایند . در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در پیشنهاد قیمت هیچ گونه مسئولیتی متوجه این شهرداری نمی باشد.

 • تامین نیروی انسانی مجرب و متعهد مورد نیاز بر عهده پیمانکار می باشد.
 • اداره سیستم، نگهداری ، سرویس، تعمیر در مدت قرارداد به صورت اصولی وبا رعایت مشخصات فنی و استاندارد های لازم بر اساس چک لیست های مربوطه که در این خصوص توسط نماینده فنی شهرداریدر بازدید های هفتگی و ماهیانه تهیه و ابلاغ خواهد گردید.
 • تامین لودر مناسب همراه با راننده جهت بارگیری بر عهده پیمانکار می باشد.
 • تامین کامیون مورد نیاز همراه با راننده جهت حمل مصالح بر عهده پیمانکار می باشد.
 • تامین سوخت و روغن و… خودروهای بند۳-۴ بر عهده پیمانکار می باشد.
 • تخلیه زیرنوارهای سنگ شکن و انتقال به محل دپو به عهده پیمانکار میباشد.
 • توزین مصالح دانه بندی شده پس از بارگیری در محل باسکول صورت میگیرد و در صورتی که هر ماه به دلیل قصور پیمانکار مقدار تولید سنگ شکن به حداقل مذکور در موضوع قرارداد نرسد پیمانکار مشمول جریمه تعیین شده از سوی کارفرما می شود و حق اعتراضی ندارد .(جریمه مربوطه از حاصلضرب کسر تناژ تولید سنگ شکن ها در قیمت پیشنهادی پیمانکار به صورت ناخالص محاسبه می گردد.)
 • کارفرما هیچگونه تعهدی در قبال تامین سوخت ،غذا، محل اقامت و ایاب و ذهاب پیمانکار ندارد و در صورتی که اینگونه امکانات توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار داده شود هزینه آن به اضافه ۱۵درصد بالاسری از حساب وی کسر خواهد شد.
 • پیمانکار موضوع قرارداد در هنگام کار می بایست کلیه مسائل ایمنی را رعایت نموده و چنانچه هرگونه حادثه ای (از جمله خسارات وارده به سایرین و افراد ثالث) رخ دهد شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار پاسخگو میباشد. پیمانکار باید دارای صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی باشد.
 • پیمانکار متعهد است عملیات موضوع قرارداد را با هماهنگی کامل و شبانه‌روزی با رئیس مجتمع تولیدی (حتی در روزهای تعطیل رسمی) انجام دهد.
 • پیمانکار موظف به رعات برنامه و دستورالعمل ابلاغی شهرداری می باشد.
 • پیمانکار موظف به بارگیری و تهیه ماسه شسته در مجتمع تولیدی شهرداری به مقدار تولید شده در زیر نوارها میباشد و در صورتیکه پیمانکار به هر دلیلی که ناشی از قصور وی باشد نتواند موضوع قرارداد را تامین نماید با گزارش مسئول سنگ شکن و تائید رئیس مجتمع تولیدی شهرداری مبلغی معادل حاصلضرب کسر تناژ بارگیری در قیمت پیشنهادی پیمانکار به صورت ناخالص از حساب پیمانکار کسر خواهد شد.
 • پیمانکارمتعهد به رعایت کامل مسائل ایمنی طبق قانون کار و امور اجتماعی و آئین نامه حفاظت فردی و رعایت کلیه نظامات دولتی بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای که منجر به خسارت و مسئولیت اعم از حقوقی و کیفری(مانند جراحت ، نقص عضو ، فوت و سایر موارد)نسبت به کارفرما ، پرسنل تحت امر خود یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر شود ضمن ارسال گزارش کتبی حادثه به کارفرما در کلیه مراجع ذیصلاح قانونی پاسخگو و تمامی مسئولیت به عهده وی بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد .
 • پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما را برعهده دارد.
 • نگهبانی و حراست از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار و حراست از تجهیزات و ماشین آلات و دستگاه های خط ماسه شور برعهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچگونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.
 • پیمانکار متعهد به بکار گیری نیروی انسانی متعهد و مجرب و رانندگان دارای کارت سلامت ،بیمه نامه معتبرو گواهینامه پایه یکم رانندگی می باشد ضمناً پیمانکار موظف است نیروی انسانی و رانندگان را همراه با مدارک ذکر شده به صورت کتبی به رییس مجتمع تولیدی شهرداری معرفی نماید.
 • پیمانکار حق به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز از اداره کار را ندارد و کلیه مسئولیتها و عواقب ناشی از بهکارگیری اینگونه افراد به عهده وی میباشد.
 • مدت زمان اجرای پروژه ۶ ماه می باشد و به تشخیص کارفرما تعدادگروه های کاری قابل تمدید می باشد.
 • پیمانکار موظف به اجرای موضوع قرارداد طبق دستور کار شهرداری است.
 • چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .
 • کلیه کسورات قانونی مانند بیمه ، مالیات ، عوارض و غیره به عهده پیمانکار میباشد و از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.
 • کارفرما میتواند حداکثر معادل ۲۵ درصد کل پیمان را با نظر دفتر فنی شهرداری از مبلغ پیمان کسر یا اضافه نماید.
 • کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و ناخوانا یا مبهم باشد ترتیب اثری داده نمی شود.
 • شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
 • شرکت کنندگان پس از برنده شدن می بایست معادل ۱۰ درصد مبلغ کل پیمان نسبت به اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات اقدام نماید.

عملیات بارگیری کل مصالح و حمل ماسه تولید شده و تولید ماسه شسته خط ماسه شور در مجتمع تولیدمصالح شهرداری فریدونشهر

قیمت پیشنهادی:

از شرکت / پیمانکار:

با سلام و احترام

بدینوسیله پس از بررسی شرایط عمومی و خصوصی پیوستی و با مطالعه دقیق و بازدید از محل آخرین قیمت پیشنهادی طبق جدول ذیل اعلام و هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نخواهم داشت.

قیمت کل پیشنهادی بر حسب ریال قیمت پیشنهادی واحد مقدار واحد شرح عملیات ردیف
 

 

۱۰۰۰۰۰ تن بارگیری مصالح دانه بندی شده زیرنوارها سنگ شکن و زیر ماسه شور  شهرداری فریدونشهر ۱
۴۰۰۰۰ تن عملیات حمل از زیرنوار سنگ شکن تا محل قیف ماسه شور و تولید ماسه شسته  در مجتمع تولیدمصالح شهرداری فریدونشهر

                                                                                                                                                                             

در صورت وجود هرگونه اشکال یا سوال با شماره ۰۹۱۳۲۷۱۷۴۱۵ تماس حاصل فرمایید.

تاریخ : ………………………              نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست