عکس و تاریخ خدمت شهرداران فریدونشهر از بدو تاسیس تا کنون

 

حاج مرتضی رفیعی

مدت خدمت:از ۱۳۳۵ الی ۱۳۳۸

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

افراسیاب صالحی

مدت خدمت: از ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

ستاری

مدت خدمت: از ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۲

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

حاج مرتضی رفیعی

مدت خدمت: از ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

محمودی

مدت خدمت: از ۱۳۴۵ الی ۱۳۴۶

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

حاج آدینه

مدت خدمت: از ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

نوریان

مدت خدمت: از ۱۳۴۷ الی ۱۳۴۷

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

احدپور

مدت خدمت: از ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

سر رشته

مدت خدمت: از ۱۳۴۸ الی ۱۳۴۸

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

فاتحی

مدت خدمت: از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

عرب پور

مدت خدمت: از ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

حائری

مدت خدمت: از ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

ابطحی

مدت خدمت: از ۱۳۵۵ الی ۱۳۵۵

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

نوروزعلی لچینانی

مدت خدمت: از ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

انالوئی

مدت خدمت: از ۱۳۵۹ الی ۱۳۵۹

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

اسداله زمانی راد

مدت خدمت: از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

علی محمد باتوانی

مدت خدمت: از ۱۳۶۰ الی ۱۳۶۲

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

غلامحسین منزه

مدت خدمت: از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

احمد کرباسی

مدت خدمت: از ۱۳۶۳ الی ۱۳۶۳

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

فضل اله دهخدائی

مدت خدمت: از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

عبداله کیانی خوزانی

مدت خدمت: از ۱۳۶۵ الی ۱۳۶۸

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

محمدباقر عابدی

مدت خدمت: از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

علی اشرف پرنو

مدت خدمت: از ۱۳۷۲ الی ۱۳۷۴

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

محمدرضا عبدانی انارکی

مدت خدمت: از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۵

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

قدرت اله هاشمی اصل

مدت خدمت: از ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۸

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

غلامرضا رشیدزاده

مدت خدمت: از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

سیدعلی موسوی

مدت خدمت: از ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲

سوابق تحصیلی: فوق دیپلم

سوابق اجرایی:

حسین رفیعی

مدت خدمت: از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

سوابق تحصیلی: لیسانس

سوابق اجرایی:

مختار اصلانی

مدت خدمت: از ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۹

سوابق تحصیلی: پزشک عمومی

سوابق اجرایی:

عبدالرضا سپیانی

مدت خدمت: از ۱۳۸۹ تا ......

سوابق تحصیلی: لیسانس

سوابق اجرایی:

ابراهیم گوگونانی

مدت خدمت: از ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس

سوابق اجرایی:

سید هاشم حسینی

مدت خدمت: از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس

سوابق اجرایی:

ابراهیم باتوانی

مدت خدمت: از ۱۴۰۰ تاکنون

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس

سوابق اجرایی:

فهرست