اخبار شهرداری/ سیصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرداری                                                            ۱۵ مهر ۱۴۰۲

برگزاری سیصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرداریبه گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر سیصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرداری فریدونشهر برگزار گردید.

اهم برنامه هایی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت به شرح ریز است:

۱_ بررسی صورت حساب های درآمد و هزینه مردادماه سال ۱۴۰۲ به استناد ماده ۷۹ قانون شهرداری ها جهت اطلاع شورای اسلامی

۲_ بررسی مکاتبات شهرداری با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص خرید ۱۵۰ تن قیر به شماره نامه ۱۴۰۲/۵۰۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

۳_ ارسال نامه عدم تایید کمیته انطباق در خصوص شهریه سرویس مدارس به کمیسیون ماده ۱۸ جهت تجدید نظر به شماره نامه ۱۴۰۲/۴۷۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

۴_ انتخاب موسسه حسابرسی آذرین حساب جهت حسابرسی سال ۱۴۰۲ شهرداری با اکثریت مطلق آراء و با ارسال به کمیته انطباق به شماره نامه ۱۴۰۲/۴۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

۵_ بررسی عملکرد اعضای شورای اسلامی در رابطه با دوره آموزشی اعضاء موضوع نامه ۲۰/۳۲/۶۹۸۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست