سومین جلسه روسای شوراهای اسلامی غرب استان اصفهان به میزبان شورای اسلامی فریدونشهر …
موضوع جلسه مدیریت پسماند و بازیافت

فهرست