صورت جلسات شورای اسلامی شهر

جلسه ۳۴۷

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر سیصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرداری فریدونشهر برگزار گردید.

اهم برنامه هایی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت به شرح ریز است:

۱_ بررسی صورت حساب های درآمد و هزینه مردادماه سال ۱۴۰۲ به استناد ماده ۷۹ قانون شهرداری ها جهت اطلاع شورای اسلامی

۲_ بررسی مکاتبات شهرداری با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص خرید ۱۵۰ تن قیر به شماره نامه ۱۴۰۲/۵۰۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

۳_ ارسال نامه عدم تایید کمیته انطباق در خصوص شهریه سرویس مدارس به کمیسیون ماده ۱۸ جهت تجدید نظر به شماره نامه ۱۴۰۲/۴۷۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

۴_ انتخاب موسسه حسابرسی آذرین حساب جهت حسابرسی سال ۱۴۰۲ شهرداری با اکثریت مطلق آراء و با ارسال به کمیته انطباق به شماره نامه ۱۴۰۲/۴۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

۵_ بررسی عملکرد اعضای شورای اسلامی در رابطه با دوره آموزشی اعضاء موضوع نامه ۲۰/۳۲/۶۹۸۶۷ مورخ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

جلسه ۳۴۸

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر سیصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهرداری فریدونشهر برگزار گردید.

اهم برنامه هایی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت به شرح ریز است:

۱_ پاسخ نامه مصوب کمیته انطباق به شهرداری در خصوص پادار کردن هزینه نصب دوربین های پایش تصویری – پادار کردن هزینه خرید تجهیزات آتشنشانی در بودجه ۱۴۰۲ مزایده واحد تجاری واقع در ترمینال روستایی و دو مصوبه دیگر.

۲_ ارسال عدم تصویب در کمیته انطباق ۲ مصوبه قبلی شورای اسلامی به شهرداری

۳_ تصویب و ارسال ۲ مصوبه در خصوص ۲ واحد تجاری شهرداری جنب تالار به شماره های ۶ و ۱۲ به کمیته انطباق

۴_ بررسی یکی از درخواست های مردمی در خصوص تخفیف در قرارداد که به علت قانونی بودن قیمت گذاری کارشناسی رسمی دادگستری رد شد.

۵_ دیدار با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان جهت تبریک هفته نیروی انتظامی

۶_ دیدار با رئیس راهور شهرستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی و تبریک انتصاب ایشان به مقام فرماندهی راهور شهرستان فریدونشهر.

جلسه ۳۴۹

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهرداری فریدونشهر برگزار گردید.

اهم برنامه هایی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت به شرح ریز است:

۱_طرح ۲ لایحه شهرداری در خصوص اجازه اجاره واحد تجاری شماره ۴ و ۵ جنب تالار شهروند به صورت مزایده و از طریق قیمت کارشناسی که با تصویب شورای اسلامی جهت تائید به کمیته انطباق ارسال شد.

۲- دریافت صورتحساب درآمد و هزینه های شهرداری در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ که به رؤیت همکاران رسید و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت

جلسه ۳۵۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر سیصد و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهرداری فریدونشهر برگزار گردید.

اهم برنامه هایی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت به شرح ریز است:

۱_ طرح ۲ لایحه شهرداری در خصوص اجازه اجاره واحد تجاری شماره ۲ و ۳ جنب تالار شهروند به صورت مزایده و از طریق قیمت کارشناسی که با تصویب شورای اسلامی جهت تائید به کمیته انطباق ارسال شد.

۲_ برگزاری صورت مالی شهرداری در خصوص درآمد و هزینه در محدوده زمانی شهریورماه ۱۴۰۲

۳_ دیدار گروه مانا با اعضای شورای اسلامی بمنظور تقدیر از زحمات شهرداری و شورای اسلامی و طرح مشکلات شهروندان جهت انعکاس به شهرداری برای رفع آنها ( مشارکت اجتماعی نوجوانان )

جلسه ۳۵۱

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهرداری فریدونشهر برگزار گردید.

اهم برنامه هایی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت به شرح ریز است:

۱- طرح و بررسی نامه شماره ۵۲۴۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۹/۰۷/۱۴۰۲ شهرداری و شماره ۶/۱۶۴ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۲ در خصوص اجازه تملک زمین یکی از کشاورزان در میدان خروجی تا میدان راهداران و موافقت شورای اسلامی و ارسال به کمیته انطباق جهت تایید

۲- طرح و بررسی درخواست شهرداری در خصوص اجازه اجاره شرط قیمت کارشناسی و از طریق مزایده واحد تجاری شماره ۱۵ جنب تالار که با تصویب شورای اسلامی جهت تایید نهایی به کمیته انطباق ارسال شده.

۳- بررسی مساعدت های شهرداری در خصوص اماکن مذهبی و ورزشی برای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان

۴- بررسی مجدد و پیگیری مسائل ۲۴ نفر از متقاضیان مسکن مهر و نامه نگاری با وزیر مسکن و شهرسازی

۵-  دیدار با تعدادی از شهروندان و بررسی و پیگیری مسائل مربوطه

 

جلسه ۳۵۲

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر سیصد و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهرداری فریدونشهر برگزار گردید.

اهم برنامه هایی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت به شرح ریز است:

۱- بررسی صورت مالی هزینه و درآمد شهرداری در شهریورماه ۱۴۰۲

۲-  دیدار با شهروندان و بررسی و حل مشکل مربوطه

۳- معرفی و ارسال تاییدیه کمیته انطباق در خصوص تاییدیه موسسه آأرین حساب جهت حسابرسی سال ۱۴۰۲ شهرداری

۴- بررسی ۲ توافقنامه کشاورزان با شهرداری و تایید توافقنامه در شورای اسلامی و ارسال به کمیته انطباق جهت تایید نهایی

۵- ارسال تاییدیه کمیته انطباق در خصوص اجازه اجاره واحدهای تجاری شماره ۶ و ۱۲ جنب تالار به صورت مزایده و قیمت گذاری کارشناسی

 

فهرست