در جریان باشید/ سازماندهی و بهسازی کامل گلزار شهدای شهر                                                                                                 ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
درصد پیشرفت پروژه:

۲۸ خرداد۹۰%
۹۰%

☎️پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست