ذیحسابی-کارگزینی-معاونت

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. ذیحسابی-کارگزینی-معاونت
null

بیژن پاشایی

مسئول واحد ذیحسابی-کارگزینی-معاونت

معرفی واحد کارگزینی:

مدیریت اطلاعات کارکنان شامل جمع آوری، نگهداری، به روزرسانی و استفاده از مجموعه ای منسجم از اطلاعات مرتبط با کارمند از جمله رسالت‌های مهم کارگزینی در هر سازمانی است . بعلاوه می‌توان مجموعه عملیات مربوط به استخدام , بکارگماری، ارتقاء شغلی و تعیین میزان دستمزد کارمندان را به عنوان تعریفی مختصر (و نه کامل) از کارگزینی دانست. کارگزینی دارای عناوین مختلف در سازمان ها و در تاریخچه تأسیس سازمان ها در کشور است. از جمله: مدیریت امور کارکنان،‌ مدیریت امور پرسنلی، مدیریت منابع انسانی، ‌اداره امور استخدامی، مدیریت سرمایه انسانی و…

شرح وظایف مسئول کارگزینی :

  • اعمال و اجرای آیین نامه ها، مقررات استخدامی و طرحهای طبقه بندی مشاغل.
  • رسیدگیبه تقاضاهای استخدامی و پیشنهاد انتصابات، ترفیعات، ارتقاء گروه، تشویق و توبیخ، جابجایی و نقل و انتقالات کارکنان.
  • اظهار نظر در مورد چگونگیاجرای آیین نامه ها و مقررات استخدامی از جمله بازنشستگی، بازخرید، انفصال و نظایر آن و ایجاد وحدت رویه در کلیه سازمانهای وابسته به شهرداری.
  • اجرا و ابلاغ مقررات مربوط به کمیته انضباطی، هیئت هایرسیدگی به تخلفات اداری، تجدید نظر و آراء دیوان عدالت اداری.
  • تشکیل جلسات و اتخاذ تدابیر لازم جهت ارتقاءکیفی و کمی کارآیی کارگران نظیر کمیته های مهارت فنی.
  • شرکت در جلسات هیئت هایحل اختلاف و شورای کارگاه در اداره کل کار و امور اجتماعی و دفاع از حقوق شهرداری در موارد مذکور.
  • انجام امور مربوط به ارزشیابیو مزایای کارکنان.
  • همکاریبا اداره تشکیلات و بهبود روشها تا تصویب سازمان تفصیلی اداری شهرداری و اجرای آن پس از تصویب نهایی.
  • حفظ و نگهداریپرونده ها و سوابق استخدامی کارکنان شهرداری اعم از کارمند و کارگر (شاغل، بازنشسته و موظفین).
  • اتخاذ تدابیر لازم جهت کنترل حضور و غیاب کارکنان.
  • جمع آوریو نگهداری اطلاعات و آمار مربوط به وضعیت پرسنلی کارکنان شهرداری و ثبت مشخصات کارکنان در شبکه رایانه ای جهت تنظیم برنامه ریزی نیروی انسانی.
  •  انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد.

شرح وظایف واحد ذیحسابی:  

 • نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی ( ماده ۳۱)
 • نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور ( ماده ۳۱)
 • نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار ( ماده ۲۱ )
 • تأمین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوط ( مواد ۱۸و ۵۰ و ۵۲ و ۵۳)
 • شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی ( مواد ۳۱ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵)
 • اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت( ماده ۳۱)
 • پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات براساس دستورالعملهای مربوط و مراقبت در واریز بموقع آن ( مواد ۲۸-۲۹-۵۳-۵۹-۶۰-۶۱)
 • درخواست وجه از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام هزینه ها و سایر پرداختیهای دستگاه اجرایی براساس دستورالعملهای مربوط ( مواد ۲۲ و ۷۵)
 • تأمین اعتبار و پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خدمات و کالاهای وارداتی
 • پیگیری و نظارت در واریز اسناد هزینه آنها با رعایت مقررات مربوط (ماده ۶۲)
 • درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه ، به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل براساس آئین نامه ماده ۵۴ قانون محاسبات عمومی
 • نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به آئین نامه های مربوط
 • درخواست افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز دستگاه اجرائی از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد (ماده ۷۶)
 • انجام سایر وظایف و امور محوله بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل مربوط
فهرست