یدار مهندس باتوانی شهردار و اعضاء محترم شورای اسلامی با سرهنگ فریدنی

دیدار مهندس باتوانی شهردار و اعضاء محترم شورای اسلامی با سرهنگ فریدنی و تبریک انتصاب ایشان به عنوان فرمانده نیروی انتظامی شهرستان فریدونشهر …

فهرست