اخبار شهراری/                                                                                                                    ۱۶ آبان ۱۴۰۲

دیدار مهندس باتوانی شهردار فریدونشهر و اعضای شورای اسلامی با دکتر لچینانی و تبریک به مناسبت انتصاب ایشان به عنوان مدیریت شبکه بهداشت و درمان فریدونشهرروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست