دفتر شهردار-دبیرخانه

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. دفتر شهردار-دبیرخانه
null

یعقوب لچینانی

مسئول واحد دبیرخانه-دفتر شهردار

شرح وظایف دفتر شهردار:

 • پیگیری ابلاغ کلیه بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه ها
 • تنظیم برنامه های شهردار در مورد بازدید از طرحهای شهری و مناطق و سازمانها
 • تنظیم جلسات منظم شهردار با اعضاء شورای اسلامی شهر ، نمایندگان محلی شورا و استاندار و فرماندار
 • بررسی گزارشهای واصله و ارائه خلاصه به شهردار
 •  ارائه گزارشات معاونین به شهردار
 • پیگیری مصوبات شورای مشاورین و معاونین تا حصول نتیجه
 • ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه
 • یادآوری تاریخ کنفرانسها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده ها
 • پیگیری نامه های ارجاعی به همکاران و واحدهای ذیربط و ارائه گزارش آن به شهردار
 • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد دفتر به صورت ماهیانه و سالانه

شرح وظایف دبیرخانه:

 • ثبت نامه های وارده و صاره و اسکن آنها.
 • توزیع نامه های ثبت شده به واحدها
 • تایپ نامه های اداری حوزه شهردار –دفتر –معاونین و … .
 • کدگذاری پرونده های ساختمانی جدید.
 • کدگذاری نامه های اداری و بایگانی در پرونده های مربوطه.
 • نگهداری پرونده های پرسنلی.دریافت و ارسال نامه از سیستم شبکه دولت.
 • حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد ، مدارک و پرونده های عادی مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین
 • مراقبت از افشای محتوای نامه ه ا، اسناد و مدارک اداری، خودداری از تحویل پرونده ها، اسناد، مدارک و مکاتبات اداری به غیر یا واحدها بدون کسب اجازه از مقام مسؤول
 • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
 • تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
 • صورت برداری، طبقه بندی، کد گذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و نیاز واحدهای ذیربط.
 • بازبینی ضمائم نامه های وارده و صادره
 • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه
 • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان
 • تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
 • تهیه گزارشات مورد نیاز برای مقام مافوق
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
 • انجام دیگر وظایف محوله از سوی شهردار
فهرست