آگهی مناقصه

(

خرید لوازم و قطعات بگ فیلتر کارخانه آسفالت

)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۳/۱۰۸۲

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

احتراما به استناد مجوز شماره   ۱۹/۶   مورخ    ۱۴۰۳/۰۲/۱۶    شورای اسلامی فریدونشهر این شهرداری در نظر دارد ،تهیه لوازم و قطعات بگ فیلتر کارخانه آسفالت را طبق مشخصات فنی و دستور کار ناظر به  مبلغ  ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال از محل منابع داخلی و سایر منابع شهرداری از شرکتها و اشخاص حقیقی دارای صلاحیت خرید نماید.

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ  ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۰۵  می باشد و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ از طریق سامانه ستاد می باشد.

موضوع مناقصه :

خرید لوازم و قطعات بگ فیلتر کارخانه آسفالت

 

تعهدات تامین کننده :

 1. پیشنهاد ها و مدارک تحویلی متقاضیان شرکت در استعلام باید کامل ، گویا ، شفاف و خوانا باشد . به مدارک ناقص ، مشروط ، فاقد امضای صاحبان امضای مجاز شرکت و پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر تحویل گردند ترتیب اثر نخواهد شد.
 2. تصویر اساسنامه ، آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات ، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز شرکت پیوست گردد.
 3. در صورت عدم اجرای صحیح و مناسب موضوع قرارداد از طرف تامین کننده ، بدون اینکه قصوری متوجه کارفرما باشد ، کارفرما می تواند قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ نماید و درصورت ورود ضرر و زیان وارده از سوی تامین کننده ، کارفرما می تواند کلیه ضرر و زیان وارده خود را از سایر مطالبات تامین کننده برداشت نماید و تامین کننده نسبت به این مسئله حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
 4. پیشنهاد دهنده باستی از محل پروژه بازدید نموده و سپس قیمت های پیشنهادی خود را اعلام نماید. با ارائه پیشنهاد قیمت ، تامین کننده تایید می نماید که کلیه شرایط کار اعم تهیه و ارسال را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نموده و هیچ گونه ادعایی دیگر در این خصوص نخواهد داشت.
 5. پرداخت منوط به تایید کیفیت اجرای کار توسط دستگاه نظارت می باشد.
 6. پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز حوادثی که ناشی از قصور تامین کننده می باشد به عهده تامین کننده است.
 7. تامین کننده مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما را برعهده دارد.
 8. رعایت برنامه زمانبندی ارائه شده توسط کارفرما الزامی میباشد.
 9. تامین کننده موظف به اجرای موضوع قرارداد طبق دستور کار شهرداری است.
 10. چنانچه تامین کننده نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده تامین کننده به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد.
 11. دوره تضمین از تاریخ تحویل به مدت ۲ سال می باشد.
 12. شرکت کنندگان پس از برنده شدن می بایست معادل ۱۰ درصد مبلغ کل پیمان نسبت به اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات اقدام نماید.
 13. کارفرما میتواند حداکثر معادل ۲۵ درصد کل پیمان را با نظر دفتر فنی شهرداری از مبلغ پیمان کسر یا اضافه نماید.
 14. هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه و ارائه فاکتور توسط تامین کننده با تایید دفتر فنی پرداخت خواهد شد.
 15. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و ناخوانا یا مبهم باشد ترتیب اثری داده نمی شود.

قیمت پیشنهادی:

از شرکت / پیمانکار:

با سلام و احترام

بدینوسیله پس از بررسی شرایط عمومی و خصوصی پیوستی و با مطالعه دقیق و بازدید از محل آخرین قیمت پیشنهادی طبق جدول ذیل اعلام و هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نخواهم داشت.

ردیف شرح عملیات واحد کار مقدار مبلغ پیشنهادی واحد مبلغ پیشنهادی کل
۱ کیسه پلی استر سپیدان با مقاومت حرارتی ۱۹۰ درجه سانتیگراد عدد ۳۰۰
۲ شیر برقی سیتکو یک و یک دوم اینچ sitco عدد ۲۴
۳ ونتوری (شیپوری) بگ فیلتر آلومینیومی عدد ۳۰۰
۴ سبد با توری رنگ الکترواستاتیکی عدد ۳۰۰
۵ موتور گیریبکس ۴ کیلووات ۱۰۰ دور عدد ۱
۶ موتور گیریبکس ۲/۲ کیلووات ۱۰۰ دور عدد ۲
۷ سر شیلنگی ۱ اینچ عدد ۲۴
۸ مغزی ۱ اینچ عدد ۲۴
۹ شیلنگ یک لایه نخ (فشار ۳۰ بار) متر ۳۲
۱۰ مارپیچ ۱۰ متری ۸ اینچی (ماردون) با موتور گیریبکس ۲/۲ کیلووات عدد ۱
۱۱ لاستیک درزگیر درب یک میلیمتری عدد ۲
۱۲ لاستیک اسفنجی ۲*۱ با ضخامت ۲ سانتیمتر عدد ۲
۱۳ تابلو برق عدد ۱

    در صورت وجود هرگونه اشکال یا سوال با شماره ۰۹۱۳۲۷۱۷۴۱۵ تماس حاصل فرمایید.

                                                                                                       نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده

                                                                                                                             مهر و امضا
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست