اخبار شهرداری/                                                                                                                               ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

 حضور نماینده هیات امناء مسجد جامع در جلسه شورای اسلامی شهرفهرست