اخبار شهرداری/                                                                                                                                     ۱۳ آذر ۱۴۰۲

جلسه مهندس باتوانی، شهردار فریدونشهر با مسئولین کلیه واحدها در خصوص هماهنگی و مدیریت بحران در فصل زمستان و آغاز بارندگی.

فهرست