جلسه فوقالعاده شورای اسلامی                                                                                            ۰۶ خرداد ۱۴۰۲

درتاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶جلسه فوقالعاده شورای اسلامی شهرفریدونشهرباحضورمهندس باتوانی شهردار ومهندس رفیعی کارشناس عمران شهرادری وریاست محترم اداره راه وشهرسازی شهرستان جناب اقای گل شاهی تشکیل وپیرامون طرح ملی نهضت ملی واقدام ملی بحث وگفتگووتبادل نظرشدو نقاط ضعف وقوت تفاهنامه ومفاد اجرای طرح موردبرسی قرارگرفت.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست