اخبار شهرداری/ سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهرداری                                                            ۴ مهر ۱۴۰۲

برگزاری سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهرداریبه گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهرداری فریدونشهر برگزار گردید.

اهم برنامه هایی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت به شرح ریز است:

۱_ بررسی عملکرد کمیسیون ماده صد ( تجدید نظر ) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

۲_ بررسی و تصویب لایحه شهرداری در مورد فروش ۱۹ متر زمین به علت حق شفعه باز زمین یکی از شهروندان بدون مزایده و قیمت کارشناسی

۳_ دیدار با نماینده دامداران چشمه سرده جهت تایید اسامی دامداران این منطقه

۴_ دیدار با یکی از شهروندان خیابان امامزاده مشعلدار علی جهت ترمیم آسفالت محله

۵_ بررسی و تایید فرم نظر سنجی شهری پیرامون مشکلات شهر

۶_ برنامه پیرامون ادامه آموزش اعضای شورای اسلامی و شرکت در آزمونهای تخصصی جهت ارتقاء سطح معلومات

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست