آگهی مناقصه

(جدول بندی ضلع جنوبی دانشگاه پیام نور وکوچه شهید بهرام اسفنانی)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۲۰۵۴

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۳/۰۴

احتراما به استناد مجوز شماره ۲۴۰/۶ مورخ  ۱۴۰۱/۱۲/۲۷  شورای اسلامی فریدونشهر این شهرداری در نظر دارد ، اجرای جدول بندی جدول بندی ضلع جنوبی دانشگاه پیام نور وکوچه شهید بهرام اسفنانی را به صورت پیمانی طبق مشخصات فنی و دستور کار ناظر تا مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال از محل منابع داخلی و سایر منابع شهرداری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ  ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۱۳  می باشد و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ از طریق سامانه ستاد می باشد. اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ  ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا واریز مبلغ مذکور به حساب سپرده شهرداری ( شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰) جهت شرکت در مناقصه الزامی میباشد.

ابراهیم باتوانی –شهردار فریدونشهر

موضوع مناقصه :

اجرای جدول بندی ضلع جنوبی دانشگاه پیام نور وکوچه شهید بهرام اسفنانی

تعهدات پیمانکار :

 1. تهیه کلیه مصالح مصرفی شامل جدول بتنی پیش ساخته ، سیمان ، ماسه بر عهده پیمانکار می باشد.
 2. خاکبرداری محل اجرای جداول بتنی بایستی توسط پیمانکار انجام گردد.
 3. جمع آوری و حمل سنگ های تخریب شده و مواد حاصل از عملیات خاکی به محل مشخص شده توسط شهرداری.
 4. تسطیح کف کانال خاکبرداری شده
 5. اجرای بتن مگر کف جداول با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب
 6. تهیه و نصب جداول بتنی با ارتفاع ۳۵ سانتی متر با مقاومت فشاری استوانه ای ۲۴ مگا پاسکال
 7. تهیه و اجرای قالب بندی به ارتفاع ۲۰ سانتی متر
 8. اجرای بند کشی و بتن ریزی ماهیچه جداول بتنی با مقاومت فشاری ۲۵۰ مگا پاسکال به صورت بتن آماده یا اختلاط با دستگاه بتونیر. در غیر این صورت هیچ گونه پرداختی توسط کارفرما انجام نمی گردد.
 9. مسئولیت ایمنی کار برعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار در موقع اجرای کار می بایست نسبت به نصب تابلو «کارگران مشغول کارند » و نصب علائم دیگر جهت تأمین ایمنی شهروندان اقدام نماید. و درصورت بروز هرگونه حادثه ای شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار پاسخگوست.
 10. پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز حوادثی که ناشی از قصور پیمانکار می باشد به عهده پیمانکاراست.
 11. پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما را برعهده دارد.
 12. تهیه ماشین آلات و ادوات مطابق با نیاز و اجرای کار و با نظر کارفرما برعهده پیمانکار می باشد.
 13. نگهبانی و حراست از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار برعهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچگونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.
 14. رعایت برنامه زمانبندی ارائه شده توسط کارفرما الزامی و به تشخیص کارفرما تعدادگروه های کاری باید متناسب با نیاز افزایش یابد
 15. پیمانکار موظف به اجرای موضوع قرارداد طبق دستور کار شهرداری است.
 16. تامین سوخت و روغن و … خوروها بر عهده پیمانکار می باشد.
 17. تامین غذا و نیز ایاب و ذهاب راننده کامیون ها بر عهدا پیمانکار می باشد.
 18. چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .
 19. دوره تضمین حسن انجام کار از تاریخ تحویل موقت به مدت ۲ سال می باشد.
 20. کلیه کسورات قانونی مانند بیمه ، مالیات ، عوارض و غیره از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.
 21. کارفرما میتواند حداکثر معادل ۲۵ درصد کل پیمان را با نظر دفتر فنی شهرداری از مبلغ پیمان کسر یا اضافه نماید.
 22. هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیری و صورت وضعیت توسط پیمانکار با تایید دفتر فنی پرداخت خواهد شد.
 23. کمیسیون در رد یا ثبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و ناخوانا یا مبهم باشد ترتیب اثری داده نمی شود.
 24. کلیه کسورات قانونی مانند بیمه ، مالیات ، عوارض و غیره از صورت وضعیت ها کسی خواهد شد.
 25. شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
 26. قیمت پیشنهادی:از شرکت / پیمانکار:با سلام و احترامبدینوسیله پس از بررسی شرایط عمومی و خصوصی پیوستی و با مطالعه دقیق و بازدید از محل آخرین قیمت پیشنهادی طبق جدول ذیل اعلام و هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نخواهم داشت.

   

  ردیف

   

  شرح عملیات

   

  واحد کار

   

  مقدار

   

  مبلغ پیشنهادی واحد

   

  مبلغ پیشنهادی کل

  ۱ تهیه و اجرای جدول گذاری شامل (خاکبرداری ، جمع آوری سنگ ها، حمل مواد حاصل از عملیات خاکی به محل مشخص شده، تسطیح کف کانال خاکبرداری شده ، اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در هر متر مکعب جهت زیر جدول ، نصب جداول پیش ساخته بتنی به ارتفاع ۳۵ سانتی متر با عرض ۱۵ سانتی متر با مقاومت فشاری استوانه ای ۲۴ مگا پاسکال ، قالب بندی به ارتفاع ۲۰ سانتی متر ) متر ۲۷۰۰
  جمع کل

  در صورت وجود هرگونه اشکال یا سوال با شماره ۰۹۱۳۲۷۱۷۸۳۶ تماس حاصل فرمایید.   

   روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست