تعریف شهر و مدیریت شهری

شهر به مثابه بخشی از سلسله مراتب سیستم فضایی و تقـسیمات سیاسـی – جغرافیـایی هر کشور بر اساس معیارهای مختلفی مانند نوع حکومت، مدیریت، سطح آگاهی، علاقه مندی اجتماعی و مشارکت مردم در نظام تصمیم گیری و … شکل می گیرد.

شهر سیستمی است متشکل از سیستم های درونی که آن ها دارای ارتباط متقابلند و خود این مجموعه نیز (شهر) با سایر سیستم های منطقه ارتباط دارد و منطقه نیز جزئی از سیستم ملی است.

تعریف شهر در ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران چنین است:

شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخصی واقع شـده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگـی هـای خـاص خود است، به طوریکه اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجـارت، صـنعت و خدمات و سایر فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینـه خـدمات شـهری از خـودکفایی نسبی برخوردار است.

شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتـصادی، فرهنگی و سیاسـی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ۱۰ هزار نفر جمعیت است.

شهر مرکز فرصت ها و محیطی برای ارایه توانایی های بالقوه انسان اسـت.

تمرکـز روزافزون افراد در نواحی شهری و رشد سریع شـهر نـشینی ناشـی از مهـاجرت و هـم چنین افزایش طبیعی جمعیت شهری به عنوان یکی از موانـع اصـلی اجـرای وظـایف و ارایه خدمات شهری توسط مسئولان ذیربط به شهروندان مطرح می گردد.

روند رو به رشد شهرنشینی در جهان و این حقیقـت کـه شـهر جـایی اسـت بـا جمعیت تعلیم یافته در بخش های خدماتی، تجـاری و صـنعتی و بـا سـبک زنـدگی و روابط اجتماعی و اقتصادی متفاوت از جامعه روستایی سبب شـده اسـت کـه شـهرهـا مسائل و مشکلات خاص خود را داشته باشند.

این مسائل و مشکلات از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفـاوت اسـت.

هـم چنـین ممکـن اسـت مـسائل و مشکلات شهری در شـهرهای سـنتی کـشورهای جهـان سـوم بـا شـهرهای صـنعتی و فراصنعتی متفاوت باشد.

این واقعیت را باید پذیرفت که شهر ها در ممالک توسعه یافته موتور محرکه رشد جوامع هستند.

اهمیت سیاسی و نقشی که هر کدام از شهر ها ایفا می کنند، نـشان دهنـده
این موضوع است.

وجوه اشتراک در همه شهرهای جهان ، وجود پدیده ها و مـشکلات شـهری غیـرقابل انکاری است که باید برای حل آن ها و به نظم درآوردن مـسائل شـهری، مـدیریتی متناسب اعمال شود.
این مدیریت در داخل شهرها همان “مدیریت شهری” است.
مدیریت شهری به دنبال پیدا کردن را ههایی است تا شرایط کار و زندگی را بـرای کلیـه
شهروندان خود فراهم کند.
امروزه مسائل و مشکلات شهری، بـا متغیرهـای فـراوان، از زمره مسائل بغرنج و نامنظم بشمار می آیند

مدیریت شهری یک نهاد مدیریتی فراگیر و درگیر با موضوعات و پدیده های گـسترده و متنوع شهر و شهرنشینی است که طبیعتاً از شرایط عمومی محیط اجتمـاعی خـود تـأثیر می پذیرد و خود را با امکانات بالقوه و بالفعل و محدودیتهای ناشی از آن هماهنـگ و منطبق می کند.

فهرست