تحویل یک دستگاه لودر تخصیصی به شهرداری

💢یک دستگاه لودر تخصیصی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تحویل شهرداری گردید.

 

🔘➖➖➖➖➖➖➖➖➖🔘

☎️ پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست