تجهیز واحد آتش نشانی شهرداری فریدونشهر به یک دستگاه خودرو پیشروبنابر گزارش واحد خدمات شهری آتش نشانی شهرداری فریدونشهر به یک دستگاه خودرو پیشرو پادرا مجهز گردید . لازم به ذکر است این خودرو جهت آماده سازی و نصب تجهیزات امداد نجات به شرکت نصب تجهیزات ایمنی اصفهان ارسال و در روزهای آیند به ناوگان امداد و نجات واحد آتشنشانی شهرداری فریدونشهر اضافه خواهد گردید.

 

فهرست