تجهیز‌بیمارستان‌فریدونشهر‌به‌دستگاه‌عکس‌برداری‌OPG‌تمام‌دیجیتال

بیمارستان حضرت رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله فریدونشهر در ادامه تجهیزات تشخیصی و درمانی، جهت خدمت‌رسانی هر چه بهتر و بیشتر به مردم این شهرستان، با پیگیری ریاست بیمارستان و مساعدت دانشگاه علوم پزشکی استان یک دستگاه گرافی OPG تمام دیجیتال به ارزش ۱۰ میلیارد ریال از طریق هیات امنای ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیمارستان فریدونشهر تحویل داده شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.  

گرافی OPG جهت عکس‌برداری کامل استخوان‌های فک و دهان به همراه نمای کامل دندان‌ها به کار می‌رود. پیش از این تنها گرافی OPG دولتی در غرب استان اصفهان در بیمارستان نجف‌آباد و در مرکز خیریه گلپایگان موجود بود.

تجهیز‌بیمارستان‌فریدونشهر‌به‌دستگاه‌

عکس‌برداری‌OPG‌تمام‌دیجیتال

بیمارستان حضرت رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله فریدونشهر در ادامه تجهیزات تشخیصی و درمانی، جهت خدمت‌رسانی هر چه بهتر و بیشتر به مردم این شهرستان، با پیگیری ریاست بیمارستان و مساعدت دانشگاه علوم پزشکی استان یک دستگاه گرافی OPG تمام دیجیتال به ارزش ۱۰ میلیارد ریال از طریق هیات امنای ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیمارستان فریدونشهر تحویل داده شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.  

گرافی OPG جهت عکس‌برداری کامل استخوان‌های فک و دهان به همراه نمای کامل دندان‌ها به کار می‌رود. پیش از این تنها گرافی OPG دولتی در غرب استان اصفهان در بیمارستان نجف‌آباد و در مرکز خیریه گلپایگان موجود بود.

فهرست