تجدید آگهی استعلام بهاء

(حفرچاله و کاشت نهال در پارکها و فضای سبز)

شماره ثبت نامه: ۱۲۹/۴۰۲

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۱/۰۷

شهرداری فریدونشهر در نظر دارد عملیات حفر چاله و کاشت نهال در پارکها ، بوستانها و فضای سبز  معابر شهری  را از طریق استعلام بهاء به بخش خصوصی و افراد واجد شرایط واگذار نماید .

لذا از کلیه پیمانکاران و افراد دارای صلاحیت دعوت می گردد از تاریخ ۱۶/۱/۱۴۰۲ لغایت ۱۹/۱/۱۴۰۲ از طریق مراجع به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir جهت دریافت مدارک و شرکت در استعلام مراجعه نموده و با مد نظر قراردادن کلیه شرایط مندرج در استعلام نسبت به ارائه قیمت و شرکت در آن  اقدام نمایند.

توضیحات :

تهیه و تحویل نهال بر عهده شهرداری میباشد

تهیه کود مناسب  به عهده پیمانکار خواهد بود

مهلت ارائه پیشنهادات از تاریخ ۱۶/۱/۱۴۰۲ لغایت ۱۹/۱/۱۴۰۲

تلفن تماس جهت هماهنگی : ۰۹۱۳۷۱۹۴۰۳۷

جهت دانلود فرم استعلام کلیک کنید.

فهرست