بهسازی و کفسازی محوطه جایگاه سوخت(بنزین)شهرداری فریدونشهر                                      ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲  


خدمات رسانی ادامه دارد

بهسازی و کفسازی محوطه جایگاه سوخت(بنزین)شهرداری فریدونشهر …

کارفرما: شهرداری فریدونشهر


☎️ پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست