دادِ مردم را از خودت و خانواده ات و نزدیکانت و کسانى که به آنها گرایش و علاقه دارى، بستان و با دوست و دشمن به عدالت رفتار کن
أنصِفِ النّاسَ مِن نَفسِکَ و أهلِکَ و خاصَّتِکَ و مَن لکَ فیهِ هَوىً، و اعدِلْ فى العَدُوِّ و الصَّدیقِ

غررالحکم حدیث ۲۴۰۳

فهرست