اخبار شهر/ برگزیده شدن مدیر بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) شهرستان فریدونشهر                                    ۳۱ تیر ۱۴۰۲

جناب آقای مصطفی اصلانی به عنوان مدیر برتر در بین بیمارستان های استان اصفهان در اولین نشست فصلی قرارگاه مدیریت و بهره وری سازمانی در بیمارستان ها با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و معاونین محترم ایشان روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست