اخبار شهرداری/                                                                                                                                          ۲۸ دی ۱۴۰۲

برگزاری کمیسیون ماده ۷ قانون شهرداری هاکمیسیون ماده ۷ قانون شهرداری ها چیست؟

فهرست