اخبار شهرداری/                                                                                                                                       ۲۳ بهمن ۱۴۰۲

 بازدید جناب آقای دکتر محققیان مدیریت محترم اداره کل میراث فرهنگی از غرفه فریدونشهرفهرست