با حضور مهندس باتوانی شهردار محترم، تواضعی معاونت محترم ،اعضاء شورای اسلامی شهر فریدونشهر و مسئولین واحدهای مختلف شهرداری

فهرست