آگهی مناقصه

(نوبت دوم- اصلاح هندسی خیابان کاوه شرقی)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۳/۱۲۱۹

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

احتراماً این شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۹/۶  مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ شورای اسلامی  شهر فریدونشهر نسبت به به اصلاح هندسی خیابان کاوه شرقی حد فاصل ۴۰۰ پلاک و کارگاه های نیمه مزاحم، طبق مشخصات فنی صادره از  طرف واحد فنی، ناظر پروژه های شهرداری اقدام نماید.

محل و قیمت پایه

مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل اعتبارات منابع داخلی از طریق شرکتهای واجد شرایط و دارای رتبه راهسازی از مدیریت و برنامه ریزی

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ می باشد و آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا روز شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ از طریق سامانه ستاد می باشد .

بدیهی است  اوراق رسیده روز شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ گشوده و  مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

لازم به ذکر است پیمانکار میبایست اسناد پاکت های پیشنهادی (الف) و (ب) و (ج) را با امضای الکترونیکی  در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذای نماید .

       ابراهیم باتوانی   

    شهردار فریدونشهر

موضوع مناقصه :

عبارت  است از  ، اصلاح هندسی خیابان کاوه شرقی حد فاصل ۴۰۰ پلاک و کارگاه های نیمه مزاحم.

شرایط  مناقصه :

۱-پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخص واجد شرایطی را که مورد قبول مهندس ناظر باشد به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه  باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشدو عملیات اجرایی با مسئولیت و نظارت او انجام شود.

۲-پیمانکارموظف است با توجه به پیشرفت فیزیکی هر یک از آیتم ها و واحدهای موضوع پیمان بصورت  جداگانه و قبل از شروع عملیات بعدی و به صورت روزانه صورتجلسه  آن راتهیه  نموده و پس از تائید دستگاه نظات اقدام به عملیات بعدی نماید. ارسال صورت وضعیت و رسیدگی به آن منوط به ارائه صورتجلسات تنظیمی و گزارشات آزمایشگاهی می باشد.

۳- پیمانکارصعوبت اجرای کار و پراکندگی و سایر شرایط خاص پروژه را در قیمت پیشنهادی خود ملحوظ نموده است.

۴- پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان مسئول حفظ و نگهداری  کارهای انجام شده ، مصالح ، تجهیزات  ، ماشین آلات وابزار ، زمینها ، راهها ، تاسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری وحفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها به عمل می آورد .

۵- پیمانکار درچار چوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار مسئول خسارتهای وارد شده  به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. کارفرما و دستگاه نظارت می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت  کار (به عنوان مثال رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران ، قانون کار و تامین اجتماعی و… ) دستور  توقف بخشی از کار را  که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاد شده صادر نمایند. در این حالت پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد.

۶- پیمانکارمتعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب  به املاک مجاور اتحاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک و تاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید، پیمانکارمسئول جبران آن می باشد.

۷- پیمانکارمتعهد است کلیه عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات فنی و استانداردهای تعیین شده و با بهترین روش های فنی و تخصصی و به وسیله  افرادی که  در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند انجام دهد و همچنین برای اجرای عملیات موضوع پیمان از مصالح مرغوب و درجه یک و استاندارد مورد قبول  دستگاه نظارت و کارفرما استفاده کند.

۸-رعایت موارد ایمنی و نصب تابلوهای هشدار دهنده در محلهای ایجاد خطر مطابق با مبحث ۱۲ مقررات  ملی ساختمانی ایران و قانون کار درکارگاه به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و کارفرما  به موجب این قرارداد کلیه مسئولیت های خود ناشی از کار را به پیمانکار واگذار مینماید.

۹-ساعت کار پیمانکار طبق نظر کارفرما تعیین می گردد و درصورت ضرورت و فوریت کار پیمانکار موظف است تا زمانی که کارفرما اعلام نماید حضورداشته و نسبت به اتمام کار اقدام نماید.

۱۰- پیمانکارموظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی ، مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار است در هر صورت پاسخگویی به دعاوی مطروحه در این خصوص متوجه پیمانکار می باشد.

۱۱-وقوع هرگونه حادثه چه در ساعت کار و چه در ساعات غیرکاری ناشی از قصور پیمانکار به عهده وی می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۲-کلیه کسورات قانونی که به نحوی از انحاء به این قرارداد تعلق میگیرد جزا و کلا به عهده پیمانکار می باشد. مالیات بر ارزش افزوده پس از انجام کار در صورت ارائه گواهینامه ارزش افزوده توسط کارفرما  پرداخت خواهد شد. لذا به هیچ وجه در قیمت پیشنهادی ارزش افزوده منظور نگردد.

۱۳-پیمانکار حق بکارگیری اتباع بیگانه و غیر مجاز و فاقد پروانه کار را ندارد.

۱۴- پیمانکار ملزم به رعایت قانون کار و تامین اجتماعی برای پرسنل خود میباشد . درهر صورت پاسخگویی به دعاوی مطروحه دراین خصوص متوجه پیمانکار می باشد.

۱۵- پیمانکار متعهد است کلیه کارهای ابلاغی را بررسی نموده و چنانچه مشکل فنی یا قانونی جهت اجرا دارد ، آنرا حداکثر مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ به اطلاع کارفرما و دستگاه نظارت برساند. چنانچه براثر عدم  رعایت این بند مشکلی متوجه کارفرا شود . کلیه خسارت به عهده پیمانکار بوده و در صورت انتزاع پروژه کارفرما مختار است ، تا ۱۰% مبلغ پروژه را به عنوان خسارت از پیمانکار کسر نماید.

برگه پیشنهاد قیت:

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی و پذیرش تعهد و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت درمناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات  فنی عمومی ، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی فهرست مقادیر و قیمت های  برآوردی کار ، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی  تمامی مدارک و  اسناد مناقصه پس از  بازدید کامل از  محل کار و با اطلاع از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای موردمناقصه پیشنهاد می نمایم که :

۱-عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسنادو مدارک مناقصه و پیمان طبق جدول ذیل اعلام مینمایم.

۲-چنانچه این پیشهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهدمی نمایم که :

الف- اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه  تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به عنوان مناقصه (باستثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم.

ب-ظرف مدت مقرردر پیمان ، ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع بکار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

۳-تائید می نمایم که ضمائم اسناد مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد می شود.

۴-اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گذار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد.

۵-تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای  تعهد ، تضمین موضوع بند یک دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.

ردیف شرح واحد مقدار بهای واحد(ریال) جمع کل(ریال)
۱ تهیه و اجرای جدولگذاری شامل مراحل (تهیه و حمل جداول بتنی ، پی کنی با هر وسیله مکانیکی یا به صورت دستی، اجرای بتن مگر با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب، نصب جدول پرسی با ارتفاع ۴۵ سانتی متر ،   قالب بندی و بتن ریزی ماهیچه اطراف جداول  با مقاومت فشاری ۲۴ مگا پاسکال متر طول ۱۲۰۰    
۲ تهیه مصالح و بنایی با سنگ بادبر (مالون)  و ملات ماسه سیمان با مقاومت مشخص شده در توضیحات در دیوار و نماسازی به شکل موزاییکی دو طرف و بندکشی با ملات ماسه‌بادی و سیمان ۱:۴ شامل ( تهیه ، حمل و اجرای دیوار سنگی با سنگ و بند کشی مربوطه )   مترمکعب ۵۰    
جمع کل  

 

تاریخ : ………………………                             نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست