آگهی مناقصه

(تهیه مصالح و اجرای پلهای ادامه بلوار مفتح حد فاصل کشتارگاه تا پایان محدوده شهر)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۲۱۶۰

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

احتراما به استناد مجوز شماره     ۲۴۰/۶    مورخ    ۱۴۰۱/۱۲/۲۷   شورای اسلامی فریدونشهر این شهرداری در نظر دارد ، اجرای جدول بندی خیابان بسیج حد فاصل خیابان انتظام تا ترمینال زاگرس  را به صورت پیمانی طبق مشخصات فنی و دستور کار ناظر تا مبلغ  ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال از محل منابع داخلی و سایر منابع شهرداری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ  ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۱۶  می باشد و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ از طریق سامانه ستاد می باشد. اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا واریز مبلغ مذکور به حساب سپرده شهرداری ( شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰) جهت شرکت در مناقصه الزامی میباشد.

ابراهیم باتوانی –شهردار فریدونشهر

موضوع مناقصه :

تهیه مصالح و اجرای پلهای ادامه بلوار مفتح حد فاصل کشتارگاه تا پایان محدوده شهر

تعهدات پیمانکار :

 1. تهیه کلیه مصالح مصرفی شامل سنگ لاشه ، بتن با مقاومت ۲۴ مگاپاسکال ، آرماتور، قالب فلزی ، سیمان ، ماسه بر عهده پیمانکار می باشد.
 2. خاکبرداری و حمل تا ۱۰ کیلومتر محل اجرای پلها بایستی توسط پیمانکار انجام گردد.
 3. تخریب و جمع آوری و حمل سنگ های تخریب شده و مواد حاصل از عملیات خاکی به محل مشخص شده توسط شهرداری.
 4. تسطیح کف کانال خاکبرداری شده
 5. اجرای پلها مطابق نقشه های اجرایی
 6. مسئولیت ایمنی کار برعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار در موقع اجرای کار می بایست نسبت به نصب تابلو «کارگران مشغول کارند » و نصب علائم دیگر جهت تأمین ایمنی شهروندان اقدام نماید. و درصورت بروز هرگونه حادثه ای شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار پاسخگوست.
 7. پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز حوادثی که ناشی از قصور پیمانکار می باشد به عهده پیمانکاراست.
 8. پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما را برعهده دارد.
 9. تهیه ماشین آلات و ادوات مطابق با نیاز و اجرای کار و با نظر کارفرما برعهده پیمانکار می باشد.
 10. نگهبانی و حراست از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار برعهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچگونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.
 11. رعایت برنامه زمانبندی ارائه شده توسط کارفرما الزامی و به تشخیص کارفرما تعدادگروه های کاری باید متناسب با نیاز افزایش یابد
 12. پیمانکار موظف به اجرای موضوع قرارداد طبق دستور کار شهرداری است.
 13. تامین سوخت و روغن و … خوروها بر عهده پیمانکار می باشد.
 14. تامین غذا و نیز ایاب و ذهاب راننده کامیون ها بر عهدا پیمانکار می باشد.
 15. چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .
 16.    دوره تضمین حسن انجام کار از تاریخ تحویل موقت به مدت ۲ سال می باشد.
 17. کلیه کسورات قانونی مانند بیمه ، مالیات ، عوارض و غیره از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.
 18. کارفرما میتواند حداکثر معادل ۲۵ درصد کل پیمان را با نظر دفتر فنی شهرداری از مبلغ پیمان کسر یا اضافه نماید.
 19. هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیری و صورت وضعیت توسط پیمانکار با تایید دفتر فنی پرداخت خواهد شد.
 20. کمیسیون در رد یا ثبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و ناخوانا یا مبهم باشد ترتیب اثری داده نمی شود.
 21. کلیه کسورات قانونی مانند بیمه ، مالیات ، عوارض و غیره از صورت وضعیت ها کسی خواهد شد.
 22. شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.

 

قیمت پیشنهادی:

از شرکت / پیمانکار:

با سلام و احترام

بدینوسیله پس از بررسی شرایط عمومی و خصوصی پیوستی و با مطالعه دقیق و بازدید از محل آخرین قیمت پیشنهادی طبق جدول ذیل اعلام و هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نخواهم داشت.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست